English version of this page

Language use and instruction across contexts (LANGUAGES)

Forskere i Norge, Frankrike og England skal identifisere god språkundervisning.

Bildet illustrerer klasseromsundervisning

Foto: Unsplash

Om prosjektet

LANGUAGES er en omfattende video- og språkstudie av klasserom i Norge, England og Frankrike. LANGUAGES har som mål å utvikle forståelse for hvordan språklærere bidrar til språkutvikling blant elever med ulik språkkompetanse og språkbakgrunn. Vi vil  gjennomføre systematiske videoobservasjoner over tid i engelsk- og franskundervisning ved en rekke skoler i de tre landene, blant elever med ulik språkbakgrunn. Dette kombineres med språktester, spørreundersøkelser og video-stimulerte intervjuer.

  Delprosjekter

  LANGUAGES er organisert i tre delprosjekter:

  Delprosjekt 1: språkpraksiser og språkundervisning i engelsk og fransk på tvers av kontekster

  Ledes av Lisbeth M. Brevik. Prosjektmedlemmer: Debra Myhill (England), Cathy Cohen (Frankrike), Eva Thue Vold and Stephanie Wold (Norge). 

  Delprosjekt 1 koordinerer prosjektet, med fokus på samarbeid mellom de tre landene, forskningsdesign, forskningsetikk, formidling og implikasjoner.

  Delprosjekt 2: klasseromspraksiser, elevers erfaringer og språkkompetanse

  Ledes av Eva Thue Vold. Prosjektmedlemmer: Laura Molway (England), Joséphine Rémon (Frankrike), Estelle Fohr-Prigent and Sarah Eiene (Norge).

  Delprosjekt 2 analyserer sammenhenger mellom videofilmede klasseromspraksiser i engelsk- og fransktimer, elevenes erfaringer med undervisningen og deres språkkompetanse over tid. 

  Delprosjekt 3: læreres og elevers syn på god språkundervisning i engelsk og fransk

  Ledes av Debra Myhill. Prosjektmedlemmer: Nicole Dingwall (England), Åsta Haukås (Norge), Cathy Cohen og Anna Ghimenton (Frankrike).

  Delprosjekt 3 gir innsikt i lærerens og elevers perspektiver på vellykkede og nyttige  klasseromspraksiser i engelsk og fransk, i lys av elevenes språklige ressurser og språkidentiteter.

  Mål

  1. utvikle kunnskap om konsekvensene av hvordan språkpolitikk påvirker praksis,
  2. utvikle ny og etterspurt kunnskap om hvordan lærere gjennomfører språkundervising i sin klassromspraksis på tvers av språkfag og kontekster,
  3. undersøke effekten språkundervisning har på elevers bruk av språk og flerspråklige identiteter, og
  4. identifisere læreres og elevers  perspektiver på både lovende og utfordrende språkundervisning, og foreslå implikasjoner for fremtidig språkpolitikk og praksis.

  Samarbeidspartnere i Europa

  Prosjektet er et samarbeid mellom universiteter i Norge (Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen), England (University of Exeter, University of Oxford) og Frankrike (École normale supérieure de Lyon). 

  Andre forskningsprosjekter tilknyttet LANGUAGES

  Finansiering

  • Prosjektet er tildelt NOK 12.000.000 via Forskningsrådets (NFR) utlysning Forskerprosjekt for fornyelse og Humaniorasatsingen.  Prosjektnummer 315985. Prosjektperiode 2021-25.

  Publikasjoner

  Se alle arbeider i Cristin

  Emneord: Klasseromsforskning, videoforskning, Språkpolitikk, Språk
  Publisert 29. juni 2021 20:18 - Sist endret 25. sep. 2022 14:59