English version of this page

Lærerrollen i teknologistøttet læring og undervisning (ph.d.-prosjekt) (avsluttet)

Prosjektets mål er å bidra med kunnskap om lærerstøtte i klasseromssettinger der digitale verktøy og representasjoner er sentrale undervisnings- og læringsressurser.

illustrasjonsfoto av elever og lærer som jobber med tablet i labeksperiment: REDE)

Hvordan støtter lærere elevers læring in teknologistøttet undervisning? (foto: REDE)

Om prosjektet

Forskning på bruk av teknologi i skolen har i stor grad vært opptatt av hvordan digital teknologi på ulike måter kan støtte elevers læring. Mindre oppmerksomhet har vært rettet mot det viktige arbeidet lærere gjør i å tilrettelegge og følge opp teknologistøttede læringsaktiviteter.

Gjennom kvalitative studier av lærer-elev-interaksjoner gjennom tematisk avgrensede undervisningsforløp, undersøker prosjektet hvordan naturfags- og samfunnsfagslærere støtter elevers læringsprosesser i og på tvers av klasseromsaktiviteter og arbeidsformer.

Bakgrunn og tilknytning

Prosjektet er et fireårig doktorgradsprosjekt (2015–2019) basert på empiriske studer gjennomført som del av to større design-baserte forskningsprosjekter: Representasjon og deltakelse i naturfag (REDE) and Digitalised Dialogues Across the Curriculum (DiDiAC).

Publisert 31. juli 2018 12:46 - Sist endret 9. juli 2021 13:35