Vil møte språkmangfoldet i klasserommet på en bedre måte

Lektorstudentene på Mi Lenga-prosjektet tar utgangspunkt i egne erfaringer når de skal undersøke ulike aspekter ved flerspråklige elevers skolehverdag

Studenter i klasserommet

Mi Lenga («språket mitt» på papiemento) er studentdrevet og tar utgangspunkt i det språklige mangfoldet i norske klasserom (foto: Unsplash.com).

Prosjektet er studentdrevet, og gir lektorstudentene muligheten til å skrive gode masteroppgaver om flerspråklighet i ulike fag. Formålet med prosjektet er å styrke flerspråkligheten i opplæring ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Førsteamanuensis Joke Dewilde er faglig ansvarlig for prosjektet, kommer opprinnelig fra Belgia og forsker selv på flerspråklighet i skolen.

–Det er et stort behov for kunnskap om flerspråklighet som ressurs i opplæring, og vi ser økende interesse for tematikken blant studenter på lektorprogrammet. I Mi Lenga-prosjektet får de mulighet til å utforme sine egne prosjekter i samarbeid med feltet, og på denne måten bidra med ny og relevant kunnskap, utdyper Dewilde.

Flerspråklighet som en ressurs

Masterprosjektene dreier seg rundt ulike tematikker, men har til felles at flerspråklighet står i sentrum. Shaz Abdulrahman undersøker hvordan nyankomne elevers identitet og flerspråklighet kommer til uttrykk når de skriver i klasserommet. Shaz snakker selv kurdisk og norsk. Fatima Reda ser nærmere hvordan det legges til rette for tospråklige elever, og fokuserer på de med arabisk språkbakgrunn, et språk hun selv også behersker.

(Videoproduksjon: Larissa Lily/Magnus Heie)

I FSR-prosjektet, flerspråklighet som ressurs, forsker Bleona Jahiri og Umran Dede på hvordan elever kan bruke det å kunne flere språk for å lære seg begreper i samfunnsfag. Selv har de albansk og tyrkisk som morsmål, i tillegg til norsk. 

Et annet kjennetegn ved mange av prosjektene, er at studentene samarbeider med andre aktører for å skrive gode og relevante masteroppgaver. Et eksempel er Victoria Roland som studerer bruk av flerspråklige tekster i samfunnsfag, og som i den forbindelse samarbeider med NAFO – Nasjonalt senter for flerspråklig opplæring. Celine Simers Iversen interesserer seg for kritisk lesing av flerspråklige sangtekster, og har fått hjelp til å oversette ord og fraser på arabisk og nordsamisk. Amalie Skjemstad Tessem analyserer hvordan flerspråklighet er framstilt i foreløpige utkast av nye læreverk i norskfaget.

(Videoproduksjon: Larissa Lily/Magnus Heie)

 

Emneord: Mi Lenga, Flerspråklighet, ProTed-Senter for fremragende lærerutdanning Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 21. feb. 2020 09:18