English version of this page

STartAlder og extramural enGElsk: Å lære engelsk i og utenfor skolen i Norge og Flandern (STAGE)

Formålet med prosjektet er å styrke vår forståelse av forholdet mellom språkinput og språktilegnelse. STAGE-prosjektet undersøker de underliggende mekanismene for språklæring blant brukere av engelsk som fremmed-, andre- og tilleggsspråk (L2).

Illustrasjon av 3 barn som holder bokstavene STAGE (illustrasjon: Matilda Salmén)

STAGE-prosjektet skal gi ny innsikt i forholdet mellom språkinput og språktilegnelse ved å vise i hvilken grad formell undervisning og extramural engelsk bidrar til å utvikle L2-elevers engelskferdigheter (Illustrasjon: Matilda Salmén).

Om prosjektet

Deltakere i prosjektet er elever i Norge og Flandern (Belgia) som har lik tilgang til engelskspråklige aktiviteter utenfor skolen, men ulik startalder for formell engelskundervisning i skolen.

Mål

Det overordnede målet for STAGE er å skaffe ny innsikt i forholdet mellom språkinput og språktilegnelse ved å vise i hvilken grad formell undervisning og extramural engelsk («engelsk utenfor klasserommets vegger») bidrar til å utvikle L2-elevers engelskferdigheter.

Prosjektet er det første (av en viss størrelse) som undersøker påvirkningen av tidlig start på engelskferdigheter i en kontekst med mye språkeksponering ved å sammenligne tidlig (Norge, 6-7 år) og sen (Flandern, 13-14 år) start på skoletrinn 1, 6 og 10.

STAGE vil slik gi et betydelig og innovativt bidrag til språklæringsteori, samt utvikle vitenskapsbasert kunnskap som vil ha innvirkning på samfunnet.

Bakgrunn

STAGE-prosjektet er et 4-årig internasjonalt forskningsprosjekt som involverer forskere fra Norge, Belgia og Sverige. Prosjektet sikter på å løse praktiske utfordringer knyttet til engelsk språk.

STAGE er tverrfaglig i krysningen mellom utdanning og lingvistikk, nærmere bestemt innenfor feltet anvendt lingvistikk. Det vil bli gjort tverrsnittsundersøkelser med deltakere fra trinn 1, 6 og 10 i Norge og Flandern. Prosjektet anvender en mixed-methods tilnærming med overvekt av kvantitative metoder.

Delprosjekter

Fem empiriske tverrsnittsstudier vil blir gjennomført i STAGE.

  • Studie 1 fokuserer på elevers extramural engelsk.
  • Studie 2 belyser hva slags effekt startalder har på elevers prestasjoner på ulike målinger av språkferdigheter.
  • Studie 3 undersøker forholdet mellom startalder, extramural engelsk og de ulike målingene av språkferdigheter.
  • Studie 4 gir innsikt i elevers overbevisninger om hvilken rolle extramural engelsk og engelskundervisning spiller for utviklingen av språkferdigheter.
  • Studie 5 undersøker interaksjonskompetanse i lys av elevers erfaringer med extramural engelsk og undervisning.

Utvikling av vokabular- og taletest

Som en del av STAGE-prosjektet vil vi utvikle og utprøve en ny bildebasert vokabulartest for elever i alderen 6-7 (1. trinn i Norge og Flandern). For disse svært unge elevene skal vi også utvikle og utprøve en bildebasert 1-til-1 tale-test der hensikten er å fremkalle muntlig engelsk (og muligens, fra noen testdeltakere, også interaksjon). I disse to testene (en for vokabular og en for tale) brukes de samme bildene for å representere passende ord for deltakernes alder.

Finansiering

  • Prosjektet er tildelt NOK 11948000 via Forskningsrådets (NFR) utlysning Forskerprosjekt for fornyelse. Prosjektnummer: 314299. Projektets periode startar 1. august, 2021 og slutter 30. september, 2025.
  • STAGE har også et søsterprosjekt i Belgia som blir finansiert av Forskningsfondet i Flandern (FWO).

Samarbeid

STAGE er et internasjonalt prosjekt med Universitetet i Oslo (UiO), Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) som prosjekteier og -koordinator. I tillegg til UiO, deltar følgende universitetet og institutter:

Advisory Board

De fire medlemmene av STAGE-prosjektets Advisory Board er verdensledende innen sine felt:

Andre forskningsprosjekter tilknyttet STAGE

Publisert 25. feb. 2021 19:58 - Sist endret 16. mars 2021 14:42