Om TIMSS Advanced

TIMSS Advanced er et internasjonalt prosjekt i regi av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Undersøkelsen skal gjennomføres i 2015, og det blir tredje gang Norge deltar.

Prosjektansvarlig i Norge er Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo med forskningsstøtte fra Utdanningsdirektoratet.

Hva er formålet?

Hovedformålet med TIMSS Advanced er å bidra til å bedre læring og undervisning i matematikk og fysikk. Realfagskompetanse er viktigere enn noen gang i vårt teknologiske samfunn innen områder som medisin, økonomi, teknologi og ikke minst for en bærekraftig utvikling. I TIMSS Advanced deltar land med et rikt mangfold av pedagogiske teorier og utdanningssystemer. Visjonen er at vi kan lære av hverandre ved å sammenligne utdanningssystemer, læreplaner, undervisningspraksis og prestasjoner på tvers av land og kulturer. Dette kan gi verdifull informasjon til vår egen utdanningspolitikk.

TIMSS Advanced er en trendstudie. Det vil si at det er mulig å sammenligne prestasjoner, undervisningspraksis, elevers holdninger, skolemiljø m.m. over tid. TIMSS Advanced handler ikke bare om prestasjoner. Kunnskap om sammenhenger mellom for eksempel lærerens undervisningskvalitet og elevenes holdninger, eller mellom lærerens motivasjon og elevenes prestasjoner kan bidra til å bedre læring og undervisning i matematikk og naturfag.

Hva blir undersøkt?

To sider ved elevers læring blir undersøkt: faglig kunnskap og læringskontekst.

Faglig kunnskap:
TIMSS Advanced måler elevenes faktakunnskaper og ferdigheter, evne til å bruke kunnskaper og ferdigheter i forskjellige situasjoner, og evne til å resonnere, argumentere, se sammenhenger, trekke slutninger og sammenfatte. I matematikk dekkes emneområdene  algebra (ca en tredel av testen), derivasjon/integrasjon (ca en tredel av testen) og geometri ((ca en tredel av testen). I fysikk dekkes emneområdene mekanikk og termodynamikk (ca 40 % av testen), elektrisitet og magnetisme (ca 25 % av testen), samt bølgefenomener og atom/kjernefysikk (ca 35 % av testen).

Læringskontekst:
Ved hjelp av spørreskjemaer til elever, lærere og rektorer kartlegger TIMSS Advanced faktorer som kan tenkes å ha påvirkning på læring, som for eksempel elevenes hjemmebakgrunn, elevenes motivasjon og holdninger, lærernes utdanning, undervisningskvalitet og skolemiljø.

Hvordan blir undersøkelsen gjort?

TIMSS Advanced trekker først ut hvilke skoler som skal være med i undersøkelsen, og deretter blir hele klasser fra disse skolene trukket ut. For at utvalget skal være representativt, trenger man i Norge å bruke et utvalg som  omfatter så godt som  alle elever som tar de aktuelle kursene i videregående skole.

Elevenes faglige kompetanse måles med oppgaver. For å kunne undersøke utvikling over tid er en del av oppgavene i TIMSS Advanced like fra en undersøkelse til den neste, fire år senere. Slike oppgaver kalles trendoppgaver. Ved hjelp av trendoppgavene og ved å bruke data fra de landene som var med på begge undersøkelsene, kan man «sy sammen» dataene og lage en skala for måling av resultater som er felles for alle TIMSS Advanced-undersøkelsene siden 1995.

Omtrent halvparten av alle fysikk- og matematikkoppgavene er flervalgsoppgaver, og halvparten er åpne oppgaver hvor elevene selv må formulere svar. For å dekke de definerte områdene innen matematikk- og fysikkompetanse brukes en stor mengde oppgaver. For å unngå overbelastning av elevene, fordeles disse oppgavene på 6 forskjellige testhefter i hvert fag. En elev besvarer bare ett testhefte. Dette gir et innfløkt nettverk av data, som etterpå knyttes sammen ved hjelp av statistiske metoder.

Elevenes læringskontekst undersøkes ved hjelp av spørreskjemaer. De aller fleste spørsmålene her er, som trendoppgavene, like fra gang til gang. På denne måten kan vi se om noen av faktorene som kan påvirke elevenes læring, endrer seg over tid.

Publisert 21. jan. 2015 12:59 - Sist endret 28. okt. 2020 16:35