Instituttstyret ILS

Instituttstyret er instituttets øverste organ og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Det velges nye medlemmer hvert år fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte og fra gruppen studenter. Øvrige medlemmer er valgt for en fireårsperiode (fra 01.01. 2017 – 31.12.2020).

Medlemmer 2017-2020

Medlemmer   Varamedlemmer  
Rita Hvistendahl Instituttleder, Instituttsstyrets leder    
Dijana Tiplic Nestleder    
Eli Ottesen Representant for fast vitenskapelig ansatte Anniken Furberg 1. vara for fast vitenskapelige ansatte
Jonas Bakken Representant for fast vitenskapelig ansatte Guri Skedsmo 2. vara for fast vitenskapelig ansatte
    Brit Oda Fosse 3. vara for fast vitenskapelig ansatte
      4. vara for fast vitenskapelig ansatte
Ida-Cheyenne Lunde Martinez Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte Peter Aashamar 1. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte
      2. vara for midlertidig vitenskapelig ansatte
Eli K. Kåsamoen Representant  for teknisk-administrativ ansatte Liv Christina Varen 1. vara for teknisk/administrative ansatte
       
Torill Røeggen Ekstern representant    
Ibrahim Barow Kulmiye Studentrepresentant Andrea Dybdal Rogne Studentrepresentant
Maria Kristine Leikvam Østli 1. vara for studentrepresentant Ruben Bredal 2. vara for studentrepresentant

Rolle

Instituttstyret er instituttets øverste organ og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten. Instituttleder leder styret, og forbereder sakene som behandles. Instituttets kontorsjef er styrets sekretær, men ikke styremedlem.

Møtene

Møter i instituttstyret er normalt åpne. Styret kan lukke møtet i noen saker, slik at bare styrets medlemmer og sekretær er til stede.

Styremøtene holdes vanligvis på Fakultetsstyrerommet fra kl. 13.30 - 15.00. Saker som ønskes fremmet for styret, skal normalt leveres til administrativ leder senest 14 dager i forveien.

Styret behandler

De fleste sakene styret behandler, er regulert i fakultetets styrings- og administrasjonsreglement. Styret utøver sitt ansvar basert på vedtak i fakultetsstyret, og innenfor de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder.

Eksempler på saker som behandles av styret:

  • Årsplan og budsjett
  • Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten, nedfelt i langtidsplaner, som for eksempel strategisk plan og faglige prioriteringer.
  • Ansettelser

Behandling av regnskap og årsrapport er en av styrets strategier for å følge opp virksomheten.
Den interne organiseringen i avdelinger, faggrupper osv. behandles også av styret, innenfor rammer som fakultetsstyret fastsetter.

Valg til styret

De vitenskapelig og de administrativt ansatte velger sine representanter med vararepresentanter for en periode på 4 år, studentene for 1 år og åremålsansatte for 1 år. Gjenvalg kan finne sted. En representant eller en vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til grunnenheten opphører. I så fall kan det holdes suppleringsvalg.

Reglement

Publisert 2. sep. 2010 11:46 - Sist endret 18. nov. 2020 09:42