English version of this page

BetterReading: Understanding gains in reading fluency

BetterReading er et prosjekt som skal forske på barns leseflyt. Dette skal gjøres ved å gjennomføre en intervensjon som øker leseflyt, for deretter å undersøke hvilke kognitive ferdigheter og mekanismer som bidrar til denne økningen. Prosjektet finner sted ute på skoler og er integrert i skolehverdagen, og tilpasset barneskoleelever på 2. og 5. trinn. Materialer og prosedyrer som blir benyttet i intervensjonen og til kartlegging vil bli videreformidlet til lærere og forskere for videre bruk. Målet med prosjektet er å kunne gi bedre støtte til de barna som strever med lesing.

bilde av gutt som ser ut å streve med å lese

Å kunne lese flytende er veldig viktig for å innhente kunnskap og ha leseglede. Dessverre er det mange barn som strever med å tilegne seg nødvendige leseferdigheter, noe som kan føre til store akademiske- og sosiale konsekvenser. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Om prosjektet

Et av skolens hovedmål er å sikre en god leseutvikling, og vi tar det ofte for gitt at barn lærer seg å lese på skolen. Men, å lære å lese er en kompleks prosess, hvor barnet må gjennom flere utviklingstrinn før lesingen kan brukes som et redskap til å forstå hva forskjellige tekster handler om. I dagens kunnskapssamfunn er det helt nødvendig å utvikle gode leseferdigheter for å kunne delta i yrkeslivet, og det sosiale fellesskapet for øvrig. 

Det er derfor bekymringsverdig at en stor andel barn i Norge ikke oppnår tilstrekkelige leseferdigheter. I følge Kunnskapsdepartementet (Meld. St. 21, 2016-2017), er det faktisk så mange som 15-20% av norske elever som fullfører grunnskolen med utilstrekkelige lese- eller matematikkferdigheter. Disse elevene, og sannsynligvis også elever som tilegner seg tilstrekkelige leseferdigheter, vil kunne prestere enda bedre med ekstra hjelp og støtte.

I dette prosjektet skal vi forske på barns leseflyt. Leseflyt defineres som å lese tekst nøyaktig, raskt og med innlevelse. For de barna som strever med leseflyt, blir lesing fort en krevende oppgave framfor en kilde til læring og glede. Til tross for flere tiår med omfattende leseforskning, har vi fortsatt for lite kunnskap om hva som bidrar til økt leseflyt. Dette hindrer oss i å hjelpe de som strever med lesing på en effektiv måte.

Gjennomføring

Vi skal undersøke hva som skjer når leseflyten øker hos elever på 2. og 5. trinn. Dette skal vi finne ut av ved å gjennomføre en intensiv intervensjon som vi fra tidligere forskning vet virker, nemlig repetert lesing. Intervensjonen utvikles i tett samarbeid med banebrytende skoler og lærere innen leseopplæring. To forskningsassistenter ansatt på prosjektet vil gjennomføre intervensjonen på den aktuelle skolen. Før og etter intervensjonen vil vi måle ulike evner og ferdigheter knyttet til lesing. 

Vi skal grundig analysere hvilke ferdigheter som er berørt av intervensjonen og hvilke som ikke er det. Vi skal for eksempel bruke blikksporing (eye-tracking) mens barna leser, og måle hvor langt framover i setningen de fester blikket, samt hvor lang tid det tar å gjenkjenne og uttale hvert ord. Dette gjør vi for å bedre kunne forstå hvordan leseprosessen henger sammen, og hvilke deler som ikke er forbedret av intervensjonen.

Mål

Målet for prosjektet er å videreutvikle kunnskapen vår om leseflyt slik at vi i større grad kan utvikle effektive intervensjoner som kan brukes i skolen. Alt materiell som blir utarbeidet i prosjektet vil bli tilgjengeliggjort, og forskerne på prosjektet vil holde kurs og workshops for lærere og spesialpedagoger om hvordan intervensjonen kan bli gjennomført på best mulig måte i skolen, basert på funnene i prosjektet. Nye funn vil bli formidlet til forskere, pedagoger og foreldre, og vil ha til hensikt å øke bevisstheten rundt leseflyt, samt hvorfor denne leseferdigheten er viktig for å lykkes på skolen, og i et livsløpsperspektiv.

Finansiering 

Prosjektet er tildelt 12 mill. av FINNUT programmet i Forskningsrådet  (2020-2025; prosjektnummer 301519

See more on the English page

Publisert 12. okt. 2020 12:41 - Sist endret 1. apr. 2022 14:35