Rådet for forskningssaker

Rådet skal ha en rådgivende funksjon overfor fakultetets ledelse i saker som angår forskning. Prodekan for forskning leder arbeidet i organet.

Rådet for forskningssaker (RFS) har fem medlemmer og fem varamedlemmer med følgende sammensetning:

 • leder, prodekan for forskning
 • forskningslederne ved fakultetets fire enheter med (personlig) vara
 • en doktorgradsstipendiat eller en postdoktorstipendiat med en vara
   

Dekanen fungerer som rådets nestleder og ivaretar lederens funksjon ved fravær. Rådet skal ha en sekretær fra fakultetets administrasjon.

Rådet for forskningssaker (RFS) skal bistå fakultetet med å utvikle og realisere dets forskningsstrategi og fungere generelt som et rådgivende organ overfor fakultetets ledelse i saker som angår forskning. Rådet skal:

 • bidra til utforming og iverksettelse av fakultetets strategiske plan og overordnede forskningspolitikk
 • fungere som et bindeledd mellom fagmiljø og fakultetets ledelse for å kunne fange opp initiativ fra miljøene
 • initiere tiltak som berører fakultetets forsknings- og rekrutteringspolitikk, og fasilitere initiativ fra eksterne miljøer
 • bidra til å utarbeide årsrapporter og andre plandokumenter for funksjonsområdet forskning
 • gi innspill til strategisk plan, årsplan, budsjettforslag og årsrapport for forskning og forskerutdanning
 • forberede forslag om disponering av ressurser av vesentlig størrelse som dekanen har direkte ansvar for på området forskning

Rådet for forskningssaker rapporterer til dekanen.

 

Medlemmer Varamedlemmer

Prodekan for forskning, professor Helge Strømsø (leder)

Dekan, professor Sten Ludvigsen

Professor Monica Melby-Lervåg, ISP

Førsteamanuensis Anett Kaale, ISP

Professor Hans Christian Arnseth, IPED

Førsteamanuensis Kristinn Hegna, IPED

Professor Erik Knain, ILS

Professor Glenn Ole Hellekjær

Førsteamanuensis Björn Andersson, CEMO

Professor Rolf Vegard Olsen, CEMO

Postdoktor Jannicke Karlsen, ISP

Postdoktor Tobias Fredlund, ILS

 

Rådets sekretær kommer fra fakultetets sekretariat og er rådgiver Hanna Karv, tlf. 22 85 94 13. Spørsmål om fakultetets Råd for forskningssaker kan rettes til henne.

Publisert 7. okt. 2010 19:18 - Sist endret 4. okt. 2018 09:07