English version of this page

Programrådet for forskerutdanning

Programrådet for forskerutdanning er etablert for oppfølging av fakultetets forskerutdanningsprogram. Les mer om programrådet, og om forskerutdanningskoordinatorens rolle.

Mandat

Programrådet for forskerutdanning har ansvaret for fakultetets forskerutdanningsprogram som fører fram til graden Ph.d. ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Fakultetet har pr. i dag studieretningene:

  • Pedagogikk
  • Spesialpedagogikk
  • Fagdidaktikk

Programrådet er delegert det overordnede og koordinerende ansvaret for fakultetets forskeropplæring og derfor også fakultetets doktorgradsprogram. Programrådet skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmet. Programrådet behandler opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Utover dette kan programrådet delegere sine oppgaver til programleder. Avgjørelser om den løpende drift skal delegeres til programleder. Programrådet skal ha en rådgivende funksjon overfor fakultetets ledelse i saker som angår forskerutdanning. Programrådet rapporterer til dekanen.

Sammensetning

Dekanen oppnevner medlemmene i samråd med instituttlederne. Programrådets medlemmer oppnevnes med samme funksjonsperiode som dekanatets valgperiode. Programrådet skal ha en sekretær fra fakultetets administrasjon. Programrådet for forskerutdanning (PFU) har seks medlemmer og seks varamedlemmer med følgende sammensetning:

Programrådets medlemmer og varamedlemmer
Medlemmer Varamedlemmer
Visedekan for forskning, professor Erik Knain Dekan, professor Rita Hvistendahl
Professor Thormod Idsøe, ISP Professor Athanasios Protopapas, ISP
Professor Kristinn Hegna, IPED  Professor Veslemøy Rydland, IPED
Førsteamanuensis Joke Dewilde, ILS Professor Dijana Tiplic, ILS
Professor Rolf Vegar Olsen, CEMO Professor Sigrid Blömeke, CEMO
Stipendiat Jarl Kleppe Kristensen, CEMO Stipendiat José Manuel Arencibia Alemán, CEMO

Medlemmene av Programrådet har vanligvis også rollen som forskerutdanningskoordinator ved egen enhet. UV-fakultetets fjerde enhet - CEMO  er representert ved nestleder ved CEMO. Alle enhetene har doktorgradskandidater knyttet til seg. 

Forskerutdanningskoordinatorens rolle

Alle fakultetets enheter har en forskerutdanningskoordinator. Koordinatorene forvalter og sikrer kvalitet og læringsmiljø i forskerutdanningen. De representerer også sine enheter i Programrådet for forskerutdanning (PFU).

PFU har utarbeidet en beskrivelse for hva forskerutdanningskoordinatorene gjør. Ansvaret varierer noe mellom enhetene fordi det er enhetene selv som definerer det konkrete ansvarsområdet.

Forskerutdanningskoordinatoren har ansvar for

  • enhetens andel av fakultetets kurstilbud hvert semester
  • koordinering av enhetens arbeid knyttet til fakultetets opptak på doktorgradsprogrammet
  • lesing og oppfølging av det faglige arbeidet knyttet til fremdriftsrapportene fra enhetens kandidater på programmet hvert år
  • faglige diskusjoner og samtaler med doktorgradskandidatene
  • samtaler og mekling dersom det oppstår problemer mellom doktorgradskandidat og veileder(e)

Forskerutdanningskoordinator deltar på midtveisevaluering og sluttlesing.

Kontakt

Spørsmål om fakultetets Programråd for forskerutdanning kan sendes til forskerutdanning@uv.uio.no

 

Publisert 7. okt. 2010 19:36 - Sist endra 29. mars 2022 15:22