Programråd

Alle studieprogram skal ha et programråd. Flere programmer kan ha samme programråd. Det er krav til sammensetning og representasjon i programråd.

I UIOs normalregler for fakulteter § 7 står følgende om programråd:

For alle studietilbud som leder fram til en grad skal det opprettes programråd som er delegert det koordinerende ansvar for tilbudet. Ett programråd kan tillegges ansvar for flere studieprogrammer. Programrådet selv skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene. Utover dette kan programrådet delegere sine oppgaver til programleder. Avgjørelser om den løpende drift skal delegeres til programleder. Et programråd for forskerutdanning er delegert det overordnede og koordinerende ansvaret for ett eller flere forskerutdanningsprogrammer. Programrådene skal settes sammen slik at det avspeiler de fagmiljøene som deltar i programmet og sikrer studentene representasjon. I programråd for forskerutdanning skal studentrepresentasjonen utgjøres av kandidater i forskerutdanning. Det kan også oppnevnes ett medlem i programrådene som ikke representerer noen av disse gruppene. Programrådene rapporterer til dekanen.

De ulike programrådene ved UV-fakultetet

Programråd ved ISP
Programråd ved IPED

Programråd ved ILS
Programråd for lektorprogrammet

Publisert 27. okt. 2010 13:21 - Sist endret 15. nov. 2017 11:53