Forskningsprosjekter

Seniorforskere deltar i og leder nasjonale og internasjonele forskningsprosjekter og -nettverk.

Digital teknologi og livsmesting i fremtidens skole (DigiLiv)

I prosjektet DigiLiv vil vi utvikle tverrfaglige læringsdesign innen temaet folkehelse og livsmestring hvor nye digitale teknologier som virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR) spiller en sentral rolle som læringsressurser. Vi vil skape innovative læringsmiljøer som gir elever muligheter til å erfare abstrakt kunnskap på engasjerende og meningsfulle måter og som gjør læring meningsfull gjennom å koble klasserommet til relevante kunnskapspraksiser i nærmiljøet. For å realisere dette vil vi benytte designbaserte metoder som innebærer et tett samarbeid mellom forskere, skoler og virksomheter i nærmiljøet.

 

Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser (EVA2020)

Fra og med skolestart 2020 tar norske skoler i bruk nye læreplaner. Fagfornyelsen innebærer at innholdet i alle læreplaner i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo har fått i oppdrag å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av fagfornyelsen.

 

Living the Nordic model

Dette interdisiplinære prosjektet samler forskere for å studere institusjonaliserte barndommer i Norden. Gjennom linsen "nordiske barndommer" og institusjoner, er formålet å forstå historien, samtidige utfordringer og fremtidig bærekraft av den opplevde nordiske modellen gjennom kontrasterende og sammenliknende forskning på "nordiske institusjonaliserte barndommer".

 

Læringsobjekter som støtter konstruktivisme og generiske ferdigheter (LOC21)

Formålet med LOC21-prosjektet er å utvikle en bedre forståelse av hvordan vi kan kombinere læringsobjekter og konstruktivismen på en optimal måte, og hvordan denne kombinasjonen påvirker teknologiutvikling og pedagogisk praksis.

 

Kodesnakk: Programmeringsopplæring med interaktive screencaster

I Kodesnakk-prosjektet studerer vi hvordan interaktive «screencaster» kan lages og brukes av elever og lærere i programmeringsopplæring på ungdomsskolen og på videregående skole.

 

U-say

U-say er et innovasjonsprosjekt i videregående skole, der forskere gjerne vil høre hva ungdom tenker om egen utdanning. Det gjøres i form av et dataprogram der elever lærer om hjernen og hjerneforskning, samtidig som de reflekterer over det å starte på videregående skole.

 

MakEY: Makerspaces in the early years

Målet for dette prosjektet er å bygge kunnskap om hva kontekstualisering av læring i uformelle settinger betyr for utviklingen av barns digitale kompetanse og kreative ferdigheter. Det legges vekt på digitale makerspaces hvor yngre barn får tilgang til mange ulike teknologier, verktøy og materialer, både digitale og ikke-digitale. Her kan de skape noe nytt, men også gjøre om på eksisterende gjenstander. Prosjektet utforsker potensialet i digital sløyd (makerspace) for utvikling av små barns digitale kompetanse og for å styrke barns kreativitet og designferdigheter.

 

Samskaping av fremtidens byer (3C)

Samskaping av fremtidens byer (3C // Co-constructing city futures) utforsker medvirkning i dagens byutviklingsprosesser. 3C er et idélab-prosjekt med fokus på det grønne skiftet. 3C vil bidra til en pågående debatt i feltet deltagende design og utvide perspektiver på læring. Sentralt i prosjektet er ideer knyttet til situert, kollektivt og tilkoblet læring. Kontekst er planleggingspraksiser, politiske muligheter, interessedrevne aktiviteter og aktivisme. Et mål er at deltagere kan lage koblinger mellom design og deres mulige framtidige praksiser.

 

DiDiAC - Digitalised Dialogues Across the Curriculum

Prosjektet vil utvikle ny kunnskap med tanke på å forstå hvordan elever lærer i moderne digitaliserte skoler, og på tvers av tre viktige fag - språk, samfunnsfag og naturfag. Prosjektet vil integrere bruken av et mikrobloggingsverktøy, Samtavla, og elementer av en tilnærming kalt "Thinking Together” for å undersøke (1) hvilket potensiale digital teknologi kan ha for å forbedre eksisterende (og fremme nye) former for klasseromsdialoger, rollen til visualisering i forhold til å tenke sammen i klasserommet, og hvordan deltakelse i samarbeidsaktiviteter kan fremmes, (2) ferdighetene som må oppnås for at elevene skal mestre digitaliserte kommunikative omgivelser, og hvordan lærere kan støtte denne mestringen gjennom sin pedagogikk, og (3) hvordan kompetanser i det 21. århundre (f.eks. kritisk tenkning og samarbeid) blir utviklet gjennom bruk av en slik digital teknologi.

 

Cultural Heritage Mediascapes: Innovation in Knowledge and Mediation Practices    

Prosjektet studerer endringer i forvaltning, videreutvikling og formidling av kunnskap i museer og arkiver i lys av digitalisering og hvordan nye publikumsgrupper bidrar til og lærer av denne kunnskapen. Én gruppe forskere undersøker hvordan innsamling av forskjellige typer ekspertise i biomangfold og kulturarv har betydning for den langsiktige utviklingen av artsdatabanker og kulturminnearkiver. En annen gruppe forskere undersøker spesielle utfordringer som "born digital"-representasjoner har for museale innsamlings- og formidlingspraksiser innen feltet arkitektur. Det overordnede målet for Mediascapes er å bidra med ny kunnskap og nyttige forskningsmetoder for en fremtidsrettet og innovasjonsfokusert politikk på kultursektoren.

 

ENABLE: Higher Education and Multimedia in Special Needs Education and RehabilitationContexts of Learning

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med partnere fra Øst-Afrika; Kyambogo University i Uganda, Kenya Institute for Special Education i Kenya og University of Dar es Salaam. Prosjektet skal bidra til kvalitetsheving av den pedagogiske utdanningen og forskningen innen områdene, syn, hørsel, kombinerte sansetap og digitale læringsomgivelser.

 

Tidligere prosjekter

Published Nov. 13, 2018 4:56 PM - Last modified Feb. 21, 2021 12:05 PM