Veiledende retningslinjer om arbeidsplikt for stipendiatene ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Behandlet i PFU i møte 14.04.2010. Justert etter innspill fra enhetene og diskusjon i dekani ledermøte.

A. En fremtidig forskerstilling i universitets og høgskolesektoren, vil omfatte forskning, undervisning og administrasjon. Som en del av sin arbeidsplikt bør en stipendiat få oppgaver som gir dem varierte erfaringer knyttet til disse områdene.

 

B. Forskerutdanningen er normert til 100 % forskning over tre år. Ved UV-fakultetet er opplæringsdelen (forskerkurs) normert til et semesters arbeid (30 studiepoeng), og arbeidet med avhandlingen er normert til 2,5 år.

 

C. En stipendiats arbeidsplikt tilsatt over fire år er satt til 25 % av 1695 arbeidstimer pr. år, dvs. 424 timer pr. år. Denne bør fordeles gjennom plikter knyttet til de tre områdene ad. punkt A. Dette inkluderer deltakelse innenfor bl.a. forskningsprosjekter, undervisning og sensurarbeid, veiledning, og administrasjon (f.eks prosjektadministrasjon/ komitéarbeid/ forskergruppe-administrasjon/informasjonsarbeid ). Stipendiatens undersvisningsplikt kan omfatte oppgaver både innenfor og utenfor eget forskningsfelt. Arbeidsplikten dekkes etter avtale med stipendiatens tjenestested og skal registreres i stipendiatens arbeidsplan.

 

D. Arbeidsplikten for stipendiater tilsatt over fire år er normert til 25 % per år. Stipendiaten avtaler med enhetsleder hvordan arbeidsplikten skal fordeles i løpet av fire år. Det er viktig å sikre god progresjon i arbeidet, og det første året bør stipendiaten i samarbeid med veileder sette opp en plan for arbeidet med forskerkurs, seminardeltakelse og avhandling.

 

E. Enhetsleder bør sikre at stipendiatens arbeidsplikt i større grad dekker samme felt over flere år. Arbeidsplikten bør ikke spres over for mange oppgaver. Det vises til fakultetets retningslinjer ad kvalitetssikring av forskerutdanningen, punkt 9, III.

 

F. En stipendiat som første gang skal inn i rollen som veileder for masterstudenter eller skal gjennomføre et sensurarbeid, bør gjøre dette i samarbeid med en fast vitenskapelig ansatt. Det bør også legges til rette for at stipendiaten får tilbakemelding på gjennomført undervisning (forelesningsrekke eller seminarledelse).

 

G. Ved tilsetting skal det tidlig være et møte mellom instituttleder, stipendiat og veileder om forventninger til stipendiatens arbeidssituasjon, inklusive pliktarbeid. Enheten har ansvar for å gjøre plikten så relevant som mulig. Det vises til fakultetets retningslinjer ad kvalitetssikring av forskerutdanningen, punkt 9, III.

 

H. Det skal være årlige oppfølgingsmøter mellom stipendiat og instituttleder/ forskningsleder/ forskerutdanningskoordinator (gjerne som medarbeidersamtaler og som en del av oppfølgingen av stipendiatens framdriftsrapport). Veileder og forskerutdanningskoordinator har et felles ansvar for å sikre at stipendiaten ikke arbeider mer enn det er rom for i opptaksperioden, og se til at arbeidsplikten faller rimelig ut i forhold til arbeidsbyrde og stipendiatens kompetanseområder. Det vises til fakultetets retningslinjer ad kvalitetssikring av forskerutdanningen, punkt 9, III.

 

I. En stipendiat skal ved tilsetting få oversikt over den faktorbruk som benyttes knyttet til ulike arbeidsoppgaver ved enheten.

Ta kontakt med egen enhet om dette.

Publisert 17. aug. 2015 17:57 - Sist endret 17. aug. 2015 17:58