English version of this page

Utenlandsopphold

Alle ph.d.-kandidater oppfordres til utenlandsopphold, som del av datainnsamling eller feltarbeid knyttet til avhandlingen, eller for å få veiledning og annen faglig oppfølging ved et annet universitet.

Fakultetet oppfordrer deg som kandidat til å orientere deg internasjonalt. Internasjonal erfaring vil være avgjørende for senere muligheter for tilsetting i en vitenskapelig stilling og for muligheter for ekstern prosjektfinansiering. Utenlandsopphold gir deg som kandidat verdifull erfaring og anledning til å etablere kontakter og bygge nettverk.

De vanligste typene utenlandsopphold for samfunnsforskere er:

  • gjesteforskeropphold (korte: 2 uker til 3 mnd, eller lengre: 3-12 mnd).
  • konferansedeltakelse
  • kurs- eller seminardeltakelse
  • feltarbeid

Diskuter med din veileder når du bør planlegge for utenlandsopphold.

Fakultær støtte til forskningsopphold i utlandet

UV-fakultetet utlyser hvert år midler til utenlandsopphold for egne stipendiater. Søknad om disse midlene skal være et kort notat (2 sider) som dekker

  • en faglig begrunnelse for reisen

  • veilederens uttalelse om behov og valg av sted i forhold til doktorgradsprosjektet og om valg av tidspunkt for reisen i forhold til doktorgradsarbeidets progresjon

  • bekreftelse på godkjenning fra instituttleder

Søknaden sendes administrativt ansvarlig for forskerutdanningen i fakultetets sekretariat.

Fakultetet ber om en kortfattet rapport om reise og opphold (bruk av midlene) innen én måned etter avsluttet reise.

Andre kilder til finansiering av utenlandsopphold

I tillegg bør du gjøre deg kjent med:

Søker du opptak på fakultetets doktorgradsprogram med ekstern finansiering, avklar med din arbeidsgiver/finansiør de mulighetene du har for å eventuelt å dekke noe av arbeidsplikten utenlands/eventuelt søke fritak fra noe av arbeidsplikten i den perioden du er ute.

Utvekslingsavtaler

Ofte får doktorgradskandidater mulighet til å reise ut på grunnlag av forskningsnettverk deres veiledere har opparbeidet gjennom egen forskerkarriere. Veileder er slik sett en sentral og nødvendig "døråpner" for egne kandidater. Flere utvekslingsavtaler med andre universiteter er tilrettelagt for lengre opphold. Avtalene kan vanligvis brukes både til forskningsopphold og kurs, og gir ofte praktiske og økonomiske fordeler sammenlignet med ordinære gjesteforskeropphold.

Se generell oversikt over utvekslingsavtaler for ph.d.-kandidater

Reise gjennom Erasmus+

Alle ph.d.-kandidater kan reise på studentutveksling gjennom Erasmus og få stipend på lik linje med studenter. Minimumslengden for slike opphold er 3 måneder, og forutsetter at fakultetet eller instituttet du er tilknyttet har inngått en utvekslingsavtale for ph.d.-kandidater med det utenlandske lærestedet.

Se oversikt over Erasmus-avtaler for ph.d.-kandidater

Hvis du er ansatt som stipendiat ved UiO kan du dessuten søke om Erasmus-støtte til et opphold for å undervise ved et annet universitet eller til opplæring eller kurs.

Søknadsprosedyrene for utveksling kan være annerledes for ph.d.-kandidater enn for studenter på lavere nivå. Ta derfor kontakt med din administrative kontaktperson på ph.d.-programmet i god tid dersom du vurderer å benytte deg av en utvekslingsavtale.

Samveiledningsavtaler

Samveiledningsavtaler, også kjent som cotutelle-avtaler, innebærer vanligvis at du får opptak ved ph.d.-programmet og veiledning ved to institusjoner. Tilknytningen til institusjonene vil som regel fremgå på avhandlingen og vitnemålsvedlegget etter avlagt grad. Fakultetet har i dag ingen pågående samveiledningsavtaler med eksterne institusjoner. Retningslinjer for samveiledningsavtaler (UiO)

Publisert 17. apr. 2015 10:51 - Sist endret 9. mai 2017 11:38