Lærere er profesjonsutøvere i fellesskap

Prisvinnende forskning viser at gode profesjonelle fellesskap er viktig i en tid hvor lærere stadig må forholde seg til kunnskap og et mangfold av aktører utenfor skolen. 

To mannlige lærere ser i en bok sammen og smiler. Foto.

Profesjonsfellesskap i skolen med kultur for samarbeid og tillit mellom lærere og ledelse er viktig i kunnskapsarbeid og lokal læreplanutvikling.  Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det er mange meninger om hva god opplæring og hva god skole er, og derfor finnes det også mange perspektiver på kunnskap og hva som er utfordringer og løsninger i dagens skole. Fagforbund, universitets- og høyskolesektoren, direktorat og departementer er eksempler på aktører som påvirker læreres praksis. Men hva innebærer dette for lærerne selv?

Bildet kan inneholde: person, hår, blond, skjønnhet, frisyre.
Postdoktor ved ILS og FIKS, Eli Tronsmo. Foto: Shane Colvin/UiO

En viktig del av læreryrket har blitt å forholde seg til kunnskap og aktører som befinner seg utenfor skolens fire vegger.

Skoler og lærere deltar i økende grad i forskjellige nettverk og samarbeid. Det finnes en rekke eksempler på slike samarbeid, og Universitetsskolesamarbeidet som er et samarbeid mellom UiO og 18 skoler i Oslo og Viken fylkeskommuner er ett eksempel.

Da blir utfordringen for lærere og skoleledere hvordan man skal navigere seg fram i et mangfold av ulike aktører og innspill når man driver skoleutvikling og kunnskapsarbeid på egen skole. 

Fakta 

  • Tronsmo vant med sin artikkel pris for beste eneforfatter-artikkel i kategorien Early Career Researcher i The Curriculum Journal 2020.
  • Artikkelen er én av tre artikler som utgjorde det empiriske grunnlaget for Tronsmos doktorgradsavhandling.
  • Utvalget er ikke-representativt, men gir innsikt i hvordan stadig flere lærere og skoler jobber i sine profesjonelle fellesskap.
  • Profesjonsfellesskap har blitt forskriftsfestet og blitt løftet i fagfornyelsens overordnede del

Et velfungerende profesjonsfellesskap

Postdoktor Eli Tronsmo ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har gjort en dybdestudie av hvordan lærerteam på ungdomstrinnet håndterer ulike kunnskaper og forventninger i forbindelse med lokal læreplanutvikling. 

I dette arbeidet var Tronsmo ute etter å undersøke hvordan læreres kunnnskapsarbeid kan se ut når det er på sitt beste 

Begrepet kunnskapsarbeid referer til læreres kollektive prosesser som er grunnleggende i profesjonsfellesskap. Dette handler om hvordan man deler, tar imot, kvalitetsvurderer og videreutvikler ideer og kunnskap som har betydning for egen praksis. Tronsmo fant blant annet at lærerfellesskapet tok stort ansvar for kunnskapsarbeidet og at de selv var aktive bidragsytere og initiativtagere i de nettverkene de inngikk samarbeid med.

Lærere tar ansvar for kunnskapsarbeid

– Lærerne var en kjempeviktig motor i kunnskapsarbeidet. De både ønsket og påtok seg et stort ansvar, forteller postdoktor Eli Tronsmo

Tronsmo fant videre at en del av dette ansvaret gikk ut på å sortere hvilke aktører de skulle  samarbeide med og hvilken kunnskap de trengte for å få til gode prosesser ved egen skole. 

På den ene siden resulterte det i at lærerne fikk nye roller og flere oppgaver enn de hadde hatt tidligere, men på den andre siden førte det også til at de tok regi over viktige utviklingsprosesser. Med økt ansvar fulgte altså økt handlingsrom. 

Profesjonsfellesskapet var avgjørende

Profesjonsfellesskapet på skolen var avgjørende for lærernes mulighet til å innta en fremtredende rolle i kunnskapsarbeidet og læreplanutviklingen. Dataene i studien er fra en skole med sterk team-struktur, kultur for samarbeid og en tydelig ledelse.

Lærerne var ikke overlatt til seg selv i viktige faglige spørsmål, men var snarere bidragsytere i de ulike nettverkene og samarbeidene de var en del av hvor de hadde stort rom for faglig utvikling og utfordring. Her ble forholdet av gjensidig tillit mellom ledelsen og lærerne avgjørende.

Tronsmo forteller at ledelsen hadde tillit til lærerne og var imponert over dem - og omvendt!

Gode både "backstage" og "frontstage"

Tronsmos funn peker i retning av en lærerrolle i endring. I tillegg til å være undervisere i klasserommet er det mye som tyder på at en del av læreres profesjonelle yrkesutøvelse i økende grad omfatter samarbeid med aktører utover det faglige fellesskapet på skolen.

Man kan spørre seg om denne nye lærerrollen med økt ansvar og flere oppgaver – noe som både er ressurs- og tidkrevende – gikk på bekostning av tid og arbeid med elevene. 

Funnene i Tronsmos studie understreker imidlertid at produktive samarbeidsprosesser ga lærerne muligheter til å ta beslutninger, prøve ut nye ting, og stoppe opp og stille spørsmål til allerede etablert praksis.

Økt kvalitet i faglige fellesskap "backstage" synes med andre ord å bidra til økt kvalitet "frontstage" i klasserommene og i møte med elevene. 


Podkast om profesjonsfellesskap i skolen Bildet kan inneholde: skrift, deling, sirkel, magenta, begivenhet.

Hør Eli Tronsmo og Bjørn Bolstad, seniorrådgiver i FIKS, snakke om hva profesjonsfellesskap innebærer og hvordan man kan få til dette på en god måte i podkasten «Læring»

Kilde

Tronsmo, E. (2020). Changing conditions for teacher's knowledge work: new actor constellations and responsibilities. The Curriculum Journal, 4(31), 775-791

Av Roshenek Bagharzadeh. Red: Eli Tronsmo
Publisert 18. feb. 2021 10:55 - Sist endret 28. apr. 2021 10:00