English version of this page

Verktøy for veiledning

Prosjektet skal utvikle forskningsbaserte verktøy til bruk i veiledning, og undersøke hvordan verktøyene bidrar til nye læreres profesjonelle utvikling.

Nye verktøy for veiledning av nye studenter skal utvikles og utprøves. Illustrasjonsfoto av prosjektarbeid: colourbox.

Nye verktøy for veiledning av nye studenter skal utvikles og utprøves. Illustrasjonsfoto: colourbox.

Om prosjektet

I prosjektet utvikles og testes verktøy som brukes i sammenheng for å bidra til lærerstudenters profesjonelle utvikling i lærerutdanningens campusaktiviteter så vel som i praksisperioder.

Basert på forskning om nye læreres utfordringer i yrkesutøvelsen, samt om verdier og holdninger som har betydning for utøvelse av lærerrollen, utvikles følgende verktøy:

  • En beslutningssimulator hvor studentene blir stilt overfor utfordrende case og tar avgjørelser som sier noe om deres verdier og holdninger knyttet til utøvelse av lærerrollen.
  • Digitale verktøy som gir innsikt i elevers opplevelser knyttet til studentenes praksis. 
  • Digitale verktøy som sammenstiller studenters selvrapporteringer med elevdata.
  • Verktøy som tar i bruk informasjon fra overnevnte verktøy for å bidra til profesjonell utvikling og refleksjon om egen lærerrolle sammen med medstudenter og veileder.
  • Verktøy for strukturert bruk av video som tar i bruk informasjon fra overnevnte verktøy for å bidra til systematisk arbeid med utvikling av egen lærerpraksis sammen med elever, medstudenter og veileder.

Bakgrunn

Prosjektet tar utgangpunkt i et pilotprosjekt støttet av NFR (no. 237863) som undersøkte bruk av elevtilbakemeldinger til lærerstudenter og i veiledning. Utviklingen av verktøyene er forankret i forskning på veiledning, nye lærere og lærerarbeid. Hvordan verktøyene fungerer i bruk følges opp med intervjuer, observasjoner og spørreskjema. Prosjektet starter opp i 2019 og avsluttes i 2022.

Finansiering

Prosjektet er tildelt midler av Norges forskningsråd.

Samarbeid

Arbeidet er forankret i forskergruppen TEPEC i samarbeid med William and Mary School of Education, og flere av lærerutdanningens partnerskoler.

 

 

Publikasjoner

  • Hilde Marie Madsø Jacobsen; Eli Lejonberg & Eyvind Elstad (2020). Veiledning med digital øreplugg: erfaringer fra en utprøvning, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 14.  s 296 - 315

Se alle arbeider i Cristin

  • Eli Lejonberg & Katrine Nesje (2020). Tools for mentoring of preservice teachers.
  • Katrine Nesje & Eli Lejonberg (2019). Tools for mentoring of preservice teachers: A systematic review.
  • Eyvind Elstad & Eli Lejonberg (2018). Developing new tools for mentoring in teacher education.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. apr. 2018 14:33 - Sist endret 22. jan. 2021 10:58