Utfyllende regler til Forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo

Reglene gjelder Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Behandlet i Programrådet for forskerutdanning (PFU) i møte 14.09.16, med tilslutning av dekanen 18.10.2016. Revidert ad punkt 0. med dekani godkjenning 25.01.2017. Revisjonen bygger på tidligere Utfyllende regler godkjent av dekan 29.06.2011.

0. Søknadsfrist og adressat

Det er ingen søknadsfrist for opptak på fakultetets doktorgradsprogram for søkere med ekstern finansiering. Søknadene behandles fortløpende. Søknadene skal skrives på eget søknadsskjema og sendes til Det utdanningsvitenskapelige fakultet med vedlagt dokumentasjon jf. egne spesifikasjoner under punkt II. En søknad om opptak på program må være fullstendig, før denne behandles ved fakultetet. Det settes følgende kriterier for innsending av forbedret versjon av søknader fra søkere med ekstern finansiering:

 • i oversendelsesbrev presiseres de endringer og forbedringer som er foretatt i prosjektbeskrivelsen.
 • søker må vente 3 mnd. før ny og forbedret søknad kan sendes inn.
 • forbedret søknad kan kun sendes inn tre ganger på samme prosjekt.

I. Grunnlag for opptak, jf. forskriftens § 5

1. Omfang av forutdanning

Forutdanningen må svare til minst 5 års utdanning på universitetsnivå i Norge, hvorav tilsvarende 2 år (120 studiepoeng) er på masternivå. Normalt vil det innebære en toårig mastergrad som inkluderer en masteroppgave/thesis.


Søkeren har ansvaret for å legge fram tilfredsstillende dokumentasjon for masterutdanningen, inklusive grunnlag for konvertering til standard omfangsberegning, det vil si ECTS.

2. Kvalitetskrav til forutdanningen

Ved vurdering av kvaliteten på forutdanningen vil det bli lagt spesiell vekt på karakterene på hovedfags/masternivå, og særlig på masteroppgaven.

Søkere med A eller B etter ECTS-skalaen A-E vil kunne vurderes som kvalifisert for opptak på ph.d.-programmet, forutsatt at ikke studieprogrammet har brukt skalaen med overvekt på de gode karakterene (A og B).

Søkere bør generelt sett ha karakterer på høyere grads studier som i den beste tredjedel i det aktuelle faget. Søkere som klart er i den dårligste tredjedelen vil ikke bli tatt opp, uavhengig av prosjektbeskrivelse etc. Hvilke karakterer dette svarer til, vil avhenge av type karakterskala, og i praksis variere mellom fag/lærested. For søkere med karakterer fra høyere grads eksamen hvor resultatet generer noe tvil, vil kvaliteten på prosjektbeskrivelsen (ut over minstekravet), forsknings/veiledningsmiljøet og eventuell vitenskapelig produksjon etter mastergraden ha betydning for opptaket.

Søker med eksamen etter tidligere norsk karakterskala (tallkarakterer) forutsettes laud med 2.5 eller bedre. Dersom karakteren er 2,6 eller dårligere er søkeren normalt ikke kvalifisert for opptak.


Mastergraden må normalt inneholde en oppgave på 30 studiepoeng, og utdanningen må inkludere forskningsmetodisk opplæring.

Praksis trekkes ikke inn i vurderingen, med unntak for at direkte relevant forskningserfaring (publisering på faglig høyt nivå, prosjektledelse mv.) kan være et moment i tvilstilfeller.

3. Øvrige krav for opptak på program

A. Krav til prosjektbeskrivelsen

Fakultetet utarbeider egen veiledning med krav til prosjektbeskrivelsen. Det forutsettes at prosjektbeskrivelse/faglig plan for gjennomføring av prosjektet er av god kvalitet.

Det skal fremgå av denne at prosjektet er så godt planlagt at det er gjennomførbart innen den gitte tidsrammen på tre år med 100% forskning.

For søkere hvor forskningsprosjektet skal knyttes til forskningsprosjekt hvor en vitenskapelig ansatt ved UV er ansvarlig, forutsettes en kortere faglig utredning på forskningsfeltet.

Prosjektleder og veileder innenfor prosjektet står da som garantist for kvalitet. Frist for godkjenning av prosjektbeskrivelse er i slike tilfelle 3 mnd. etter opptak.

Opptak ut fra prosjektbeskrivelsen gis på enten-eller-basis, ikke med forbehold om en forbedret prosjektbeskrivelse innen en gitt dato. Mindre kommentarer om oppretting kan imidlertid følge en anbefaling om opptak.

B. Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for alle som skal delta på ph.d.-programmet. Internasjonale studenter må dokumentere dette ut fra følgende tester med gitte resultater eller bedre:

 • TOEFL - Test of English as a Foreign Language med minimumresultat 550 på Paper-based Test (PBT), eller 80 på internet-Based Test (iBT).
 • IELTS - International English Language Testing Service med resultat 6.5Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:
 • Søkere fra land som er medlem av EU/EØS og/eller Europarådet/UNESCO-Cepes og som har engelsk som første fremmedspråk tatt over en periode på minimum 7 år i grunn- og videregående skole. Søkeren må selv dokumentere dette.
 • Søkere med gjennomført bachelorgrad og/eller mastergrad hvor engelsk har vært undervisningsspråk
 • Søkere som har A-level eksamen i engelsk

For søkere fra andre land, se UiOs nettside for detaljer.

C. Andre krav

Fakultetet kan stille krav til emner og/eller emnesammensetninger før opptak på doktorgradsprogrammet.

D. Krav til finansiering

Det må følge en finansieringsplan til søknaden fra søkere med ekstern finansiering hvor fakultetet ikke har et arbeidsgiveransvar. Finansieringsplanen forutsetter dokumentert finansiering i forskerutdanningen innen en tidsramme på

 • 3 år tilsvarer 100% forskning og altså ingen arbeidsplikt
 • 4 år tilsvarer 75% forskning og 25% arbeidsplikt
 • 5 år tilsvarer 60% forskning og 40% arbeidsplikt

E. Krav til veiledning, jf. § 7

Kandidaten skal som hovedregel ha to veiledere. Veilederne oppnevnes av fakultetet selv og minst en veileder skal være oppnevnt på opptaks­tidspunktet. Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet. Normalt skal det være en hovedveileder fra enheten/fakultetet. Dersom det oppnevnes en ekstern hovedveileder, skal det også oppnevnes en intern veileder.

I den grad fakultet/institutt ikke har veiledningskapasitet, vil dette være grunnlag for avslag for søkere med ekstern finansiering og hvor fakultetet ikke har arbeidsgiveransvar.

II. Opptaksvedtak og opptaksperiode, jf § 5.2

Fakultetet selv behandler bedømmelseskomiteenes innstillinger. Fakultetets Programråd for forskerutdanning, ledet av prodekan for forskning fatter endelig vedtak i eget opptaksmøte.

1. Vurdering

Søkere vurderes på grunnlag av kvalitet av forutdanning, prosjektbeskrivelse, tilfredsstillelse av øvrige krav samt veiledningskapasitet vurdert på grunnlag av opptaksrammer og faglig profil. Søkere vurderes også på grunnlag av en reell finansieringsplan.

En søknad skal inneholde:

a) Utfylt søknadskjema,

b) dokumentasjon og beskrivelse av tidligere utdanning,

c) prosjektbeskrivelse (5 – 10 sider),

d) eventuell dokumentasjon av engelsk kunnskaper,

e) eventuell finansieringsplan og bekreftelse på denne,

f) eventuell publikasjonsliste,

g) CV

 

Søknader kan avvises uten en faglig vurdering dersom:

 • Det ikke foreligger dokumentasjon for den forutdanningen som skal ligge til grunn for opptaket, eller forutdanningen åpenbart ikke fyller omfanget som er angitt under punkt I.1 og I.2 ovenfor.
 • Søknaden mangler individuell prosjektbeskrivelse
 • Det ikke gis opplysninger om hvordan forskerutdanningen er tenkt finansiert, eller finansieringsplanen er åpenbart ufullstendig (se under punkt I.3.D)
 • Det ikke er veilederkapasitet ved fakultetet, eller dersom prosjektet tar opp et tema som er perifert eller utenfor kompetanseområdet for fagmiljøene ved fakultetet slik at fakultetet ikke har noe relevant, aktivt forskningsmiljø å tilby. Søkeren bør her vises til andre mer aktuelle forskerutdanningsinstitusjoner.

Det gis ikke opptak på programmet med forbehold om forbedret prosjektbeskrivelse innen en gitt dato. Søkere kan i slike tilfeller bli bedt om å komme igjen med en ny søknad ut fra kriteriene under punkt 0.

Opptaket er ikke endelig før avtalen om opptak er inngått. De forutsetninger som legges til grunn for opptak, må innfris for at søker kan få realisert tilbud om plass på program. Fakultetet har som intensjon at avtalen skal være inngått 1.5 mnd. etter opptaksdato.

Avtalen skal bl.a. angi tema for avhandlingen, avtaleperiode, finansieringsplan, veiledningsforhold, arbeidssted og opplæringsdel. Avtalen skal bidra til å sikre kandidatens, veileders, fakultetets og enhetens ansvar, rettigheter og plikter i tillegg til plikter til en eventuell ekstern finansiør.

Etter pålegg fra UiO skal opptaksperiode være lik finansieringsperiode. Kandidaten knyttes til det kullet som er aktuelt i forhold til det semesteret kandidaten tas opp på program og sett i lys av finansieringsperiode. Denne opptaksperioden kan ikke være mindre enn ett år, jf. krav i forskriftens § 5.2 og § 5.3. (forskrift fastsatt av styret ved UiO 22. juni 2010, sist endret 09.02.2016).

III. Veiledningens omfang og innhold

Ved fakultetet settes omfang av bruttotimer og nettotimer for veiledningen av enhetene selv.

Veilederne til den enkelte kandidat skal:

 • holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan
 • følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innen normert tid
 • gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger
 • gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv, og liknende),
 • drøfte og vurdere hypoteser og metoder
 • drøfte resultater og tolkningen av disse
 • drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen (eksempelvis disposisjon, språklig form, dokumentasjon)
 • gi kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen
 • sikre at kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø, inklusive å følge opp kandidaten i forhold til interne forskningsseminarer der kandidaten kan få lagt frem sitt foreløpige avhandlingsarbeid, og å hjelpe til med å føre kandidaten inn i relevante eksterne forskningsmiljøer
 • årlig gi skriftlige rapporter om fremdriften i forskerutdanningen, på fastsatt skjema
 • følge opp eventuell oppholdsplikt, og rapportere om den ikke overholdes
 • hjelpe med å føre kandidaten inn i relevante vitenskapelige miljøer, deriblant også bistå kandidaten med å finne gode perioder og steder for utenlandsopphold
 • bistå til at personopplysninger meldes og behandles slik de skal, etter retningslinjene til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
 • følge UiOs yrkesetiske retningslinjer for veiledere
 • ta opp med kandidaten på forhånd dersom veileder ønsker å være medforfatter til en artikkel i avhandlingen
 • sørge for at forhold rundt sampublisering og tilgang til felles data avtales på forhånd. I tilfeller hvor doktorgradsprosjektet inngår i et større prosjekt kan dette klargjøres i et eget vedlegg til kontrakten.
 • rådgi kandidaten om publisering i godkjente nasjonale/internasjonale tidsskrift (ved artikkelbaserte avhandlinger)
 • bistå kandidaten med å gi melding til enheten om at avhandlingen snart er klar for innlevering, med sikte på at bedømmelseskomité kan være klar kort tid etter at avhandlingen er innlevert

Doktorgradskandidatene skal:

 • drøfte framdriftsplan, kursvalg og eventuelle utenlandsopphold med veileder
 • arbeide i henhold til avtalt framdriftsplan, og i samråd med veileder justere denne ved behov legge fram rapporter eller utkast til deler av avhandlingen (kapitler/artikler/kappe) for veileder, minst hvert halvår, eller i samsvar med det som er avtalt mellom veileder og kandidat i framdriftsplanen. Jf. også rapporteringsplikten ad. forskriftens § 9 – Rapportering og programplanens punkt om Kvalitetssikring. Deler av avhandlingen kan eventuelt legges fram i sammenheng med seminar.
 • i sitt arbeid etterleve forskningsetiske prinsipper som gjelder for fagområdet.
 • følge Universitetet i Oslos retningslinjer for adressering i vitenskapelige publikasjoner
 • delta aktivt og bidra inn i fakultetets kurstilbud, seminarer og forskningsmiljø
 • samle all dokumentasjon av fullførte kurs i forskeropplæringen (interne og eksterne)
 • årlig gi en skriftlig framdriftsrapport til enheten, på fastsatt skjema
 • drøfte forsinkelser i arbeidet med avhandlingen dersom dette rapporteres i framdriftsrapporten.
 • følge de avtaler som inngås med veileder om innlevering, veiledning, deltakelse på seminar mm.
 • etterleve forskningsetiske prinsipper for fagområdet, og sørge for at personopplysninger meldes og behandles slik de skal, etter retningslinjene til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

IV. Krav til opplæringsdelen, jf. forskriftens § 8

For nærmere beskrivelse av innhold og omfang av opplæringsdelen, vises til fakultetets programplan.

Programrådet for forskerutdanningen eller prodekan for forskning etter delegasjon fra programrådet fastsetter kurs og studiepoeng til disse på grunnlag av de kriteriene som er definert i programplanen. Godkjent dokumentasjon for det enkelte kurs kan fastsettes av den enkelte kursholder i samråd med enhetens forskerutdanningskoordinator.

Innstilling for godkjent opplæringsdel gjøres av instituttet (f.eks. enhetens forskerutdanningskoordinator som medlem av fakultetets Programråd for forskerutdanning) og på grunnlag av hva Programplanen og forskriften for graden ph.d setter.

Eventuell klage på fastsettingen/godkjenningen behandles av Programrådet.

Kandidaten skal selv ta vare på og kunne legge fram dokumentasjon på gjennomført kursdel.

Enheten har ansvar for å registrere godkjent opplæring for den enkelte doktorgradskandidat.

Kandidater som ønsker å samarbeide om å skrive felles essay etter gjennomført kurs, må søke forskerutdanningskoordinator ved enheten om dette.

Normalt bør det ikke være mer enn tre personer som samarbeider om et felles essay.

Kandidatene skal ved innlevering av felles essay, sammen med innlevering av dette, skrive og levere et felles refleksjonsnotat som tydeliggjør hvordan arbeidsfordelingen har vært og hva hver enkelt kandidat har bidratt med.

For kurs der det ikke kan leveres felles essay, skal dette framgå av kursbeskrivelsen.

V. Rapportering, jf. § 9

Den årlige, obligatoriske framdriftsrapporten skal skrives på eget elektronisk skjema som kandidaten vil få tilsendt fra det instituttet de er knyttet til. Skjemaet skal returneres i utfylt stand til instituttet innen 1.12 hvert år. Veileder skal levere separat, elektronisk rapport innen samme frist.

Veileder skal bistå kandidaten med å gi melding til instituttet om at avhandlingen snart er klar for innlevering (fra 6 måneder før).

VI. Krav til avhandlingen, innlevering jf. forskriftens § 10, § 12

1. Nivået på avhandlingene

Nivået på en avhandling er det samme enten den er en monografi eller består av flere mindre arbeider (heretter kalt artikler). Artiklene skal ha et nivå som kreves for publisering i anerkjente fagtidsskrifter med fagfellevurdering. Veileder skal gi anbefaling om avhandlingen har de kvaliteter som kreves for innlevering. Det er imidlertid kandidaten selv som i siste instans er ansvarlig for innholdet, og om den skal leveres inn.

2. Artikkelbaserte avhandlinger

En artikkelbasert avhandling består av artikler og kappe. Fakultetet har utarbeidet egne retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger og også for kappen. Det vises til disse.

3. Avhandlingsspråket

For avhandlingens språk vises til programplanen.

4. Innlevering av avhandlingen, jf. forskriftens § 12

Søknad om å få avhandlingen bedømt stiles til fakultetet. Fem eksemplarer av avhandlingen skal følge med søknaden. Avhandlingen skal også leveres elektronisk i pdf.

Ved innlevering av avhandlingen kreves bekreftelse fra instituttet/enheten på at opplæringsdelen er gjennomført som forutsatt. Bekreftelsen skal spesifisere opplæringsdelens innhold.

Dersom avhandlingen godkjennes til disputas, skal kandidaten levere inn ytterligere 30 eksemplarer av avhandlingen som del av bedømmelsen. For opptrykket, vises til punkt VIII.

5. Retningslinjer for erklæring om medforfatterskap:

Erklæringer om medforfatterskap skal bidra til å identifisere og vurdere kandidatens faglige innsats i forhold til kravene til en ph.d.-grad.

Alle publikasjoner som inngår i en doktoravhandling skal følge forskningsetiske regler og konvensjoner for faglig kvalitetssikring av forskning. Disse forpliktelsene gjelder alle bidragsytere i en doktoravhandling. Ved innlevering av en artikkelbasert avhandling skal medforfatteres og kandidatens bidrag presiseres på eget skjema, signert av alle medforfattere. Forfattere skal presisere

 • Vesentlige bidrag til idé og utforming, eller utvikling og analyse av teorimodell, eller datainnsamling, eller analyse og tolking av data.
 • Utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold.
 • Godkjenning av artikkelversjonen som skal publiseres.
 • Eventuelt annet.

Samtlige områder må være presisert i erklæringen.

Dersom medforfatterskap med veileder er aktuelt, bør det avklares på et tidligst mulig tidspunkt med kandidaten og for hver enkelt artikkel separat.

VII. Bedømmelseskomiteens arbeid, jf. forskriftens § 14

1. Omarbeiding av innlevert avhandling, jf. forskriftens § 14.2 og programplanens punkt om Bedømmelseskomité:

Ved fakultetet anvendes ordning jf § 14.2 forskrift fastsatt av styret ved UiO 22. juni 2010 og sist endret 09.02.2016. Bruk av§14.2 gir bedømmelseskomiteen mulighet til å anbefale forbedringer før den kommer med endelig innstillingen. Denne muligheten til forbedringer av avhandlingen gjelder kun ved førstegangs innlevering. Detaljert informasjon om anvendelsen, finnes i fakultetets Programplan og i fakultetets informasjonsnotat ”Ved avslutningen av et doktorgradsarbeid”.

Dersom fakultetet ved dekan ikke godkjenner anbefalt omarbeiding, går saken tilbake til komiteen, som blir bedt om å komme med sin innstilling.

Dekanens beslutning om at en avhandling gis mulighet for omarbeiding/eventuelt at det ikke gis mulighet for omarbeiding etter § 14.2, kan ikke påklages, jf. § 14.2.

Ved anvendelsen av § 14.2 skal kandidaten, sammen med bearbeidet avhandling, også legge ved et følgebrev som beskriver hva og hvor de ulike justeringene og forbedringene er gjort i avhandlingen. Det innhentes for hver sak dekanens tillatelse til å oversende nevnte dokument til bedømmelseskomiteen sammen med forbedret versjon av avhandlingen. Den justerte versjonen av avhandlingen bedømmes på selvstendig grunnlag.

En kandidat som på grunn av sykdom eller annen gyldig grunn ikke klarer å levere omarbeidet versjon av avhandlingen innen den gitte fristen, må levere legeattest eller tilsvarende dokumentasjon til fakultetet så raskt som mulig, og ikke senere enn tre dager etter at fristen er gått ut.

Legeattest eller tilsvarende dokumentasjon må opplyse om at den er utstedt i anledning forfall ved den gitte innleveringsfrist ved Universitetet i Oslo og oppgi tidsperiode for sykdomstart og friskmelding.

Det gis ved akutt sykdomsforfall normalt ikke lenger innleveringsfrist enn to dager utover sykdomsperioden, dog ikke lenger enn 14 dager utover ordinær innleveringsfrist.

Det gis normalt ikke grunnlag for utsatt innlevering ved sykdom i løpet av perioden kandidaten er gitt til disposisjon for omarbeiding av avhandling.

2. Bedømmelseskomiteens innstilling, jf. forskriftens § 14.3 – Bedømmelseskomiteens innstilling og programplanens punkt om Bedømmeleskomité

Når innstillingen foreligger, behandles denne på fakultetet. Komiteen kommer med enstemmig eller delt innstilling med følgende mulige konklusjoner:

a. verdig (accept),

b. ikke verdig (Reject)

Ved annen gangs innlevering for en avhandling som første gang fikk en innstilling som konkluderer med ”ikke verdig”, oppnevner fakultetet en ny bedømmelseskomité.

VIII. Fakultetets krav til trykte avhandlinger, jf. forskriftens § 17

Kandidater på ph.d.- programmet skal som del av forberedelser til disputas, levere avhandlingen til trykking under fakultetets skriftserie ”doktorgradsavhandlinger”.

Sammendraget (enten på norsk eller engelsk) legges som en del av denne.

Eventuell errata liste legges som vedlegg.

Instituttene dekker normalt kostnader for 40 eksemplarer av avhandlingen.

Publisert 2. feb. 2017 14:27 - Sist endret 3. jan. 2020 10:03