Om forskningen ved ILS

Gjennom forskning og innovasjon i undervisning og læring, lærerutdanning, profesjonsutvikling og utdanningsledelse vil Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) bidra til å ruste skolen til å møte dagens og morgendagens utfordringer.

Se video om forskningen ved ILS

Gjennom virksomheten vår former vi framtidas skole. Se video om forskningen ved instituttet:

(Videoproduksjon: S. Colvin, M. Heie, S. R. Nielsen/ UiO). 

ILS forsker på

Instituttets nærhet til skolen gjør at vi kan bidra med forskning som er relevant for skole- og utdanningsfeltet. Instituttet har satsningsområdene:

Undervisning og læring om og for bærekraft

Hvordan forholder lærerutdanning og skolen seg til undervisning og læring om bærekraft? Hva er skolens rolle i den grønne omstillingen og hvilke nye arbeidsmåter utvikles? 

Vi forsker på hvordan elever og lærere skaper mening og utvikler ferdigheter i møte med temaet klima og bærekraft. Dette ser vi på både i skolen og i ulike nettverk mellom skole, nærmiljø og organisasjoner. Vi er også interessert i hvordan studenter og undervisere møter tematikken i lærerutdanning og i skolen. 

Relatert forskergruppe: Challenges of Sustainability in Educational Research (COSER)

Nasjonale og internasjonale studier om læring 

Internasjonale studier som PISA og TIMSS gir grunnleggende og samfunnsrelevant kunnskap om resultater av norsk utdanning i et sammenlignende perspektiv (LENKER). Gjennom forskning knyttet til nasjonale prøver bidrar vi med informasjon om norske elevers ferdigheter og utvikling i lys av norske læreplaner.
Våre forskere utvikler metoder for å sammenlikne data nasjonalt, mellom land og utdanningssystemer og over tid.

Relatert forskergruppe: Large-scale Educational Assessment (LEA) 

Undervisning, læring og fag

Vi forsker på undervisning og læring i og på tvers av fag- og læringsaktiviteter. Forskningen gir viktig innsikt i sammenhenger mellom organisering og undervisning, og elevenes læringsutbytte. Undervisning i enkeltfag, grunnleggende ferdigheter på tvers av fag og bruk av digitale ressurser er sentrale forskningstemaer. Samarbeid mellom pedagogiske og fagdidaktiske miljøer og engasjement i nasjonale og internasjonale prosjekter bidrar til høy kvalitet. 

Instituttet er et av Nordens ledende miljøer på video- og klasseromsforskning. 

Relatert forskergruppe: Studies of Instruction across Subjects and Competences (SISCO)

Lærerutdanning og profesjonsutvikling i skolen

Vi forsker på lærerutdanningers studiedesign - på innhold, organisering og betydning, og på læreres profesjonsutvikling. Når vi vet mer om hvordan fagkunnskap, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis for studentene spiller sammen kan vi bidra til økt sammenheng og integrerte studieløp.

Vi forsker også på overgangen fra lærerstudiet til læreryrket, og hvordan veiledning kan gi nye lærere støtte. Og vi er opptatt av læreres profesjonelle utvikling i et yrkeslangt perspektiv, og innen profesjonelle felleskap.

Relatert forskergruppe: Teachers` professional development and educational change (TEPEC)

Ledelse, styring og organisering av skolen

Hvordan kan skoleledere lede og utvikle skolen til et godt sted å lære?  Hvordan fordeles makt og innflytelse i utdanningssystemet? Vi forsker på skolereformer, utdanningsledelse og utviklingen av skolen som institusjon. Sentrale temaer er: 

  • Kunnskapspolitikk
  • Styring og ledelse
  • Innovasjon

Vi studerer hvordan planlegging, undervisning og vurdering utformes, fortolkes og iverksettes, både nasjonalt og internasjonalt. Vi forsker også på hvordan styringsformer endres i tråd med nye forventninger til skolen.

Relatert forskergruppe: Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance (CLEG)

Forskergrupper

Forskningen ved instituttet er i hovedsak knyttet til utvalgte forskningstemaer og forskergrupper. Gruppene driver både internt og eksternt finansierte forskningsprosjekter, og er viktige møteplasser for våre forskere.

ILS er vertskap for eller deltar i forskergruppene:

Publisert 22. sep. 2010 13:33 - Sist endret 1. mars 2022 09:25