English version of this page

Mi Lenga

Mi Lenga er et forsknings- og utviklingsprogram som skal være sentralt i utviklinga av framtidas flerspråklige skole. Ambisjonen er å utdanne høyt kompetente lektorer med ekspertise innenfor flerspråklighet i opplæring.

Illustrasjonsfoto av jente som står med bøker under armen blant andre elever i klasserommet

(Foto: Unsplash.com).

Om programmet

Det er et stort behov for kunnskap om flerspråklighet som ressurs i opplæringa. Mi Lenga rekrutterer ambisiøse lektorstudenter med ulike språklige bakgrunner som tar sikte på en ledende rolle som framtidige profesjonsutøvere i utviklingsarbeidet av flerspråklighet i opplæring.

Masterprosjektene kjennetegnes ved at studentene

  • utforsker aktuelle problemstillinger rundt flerspråklighet i ulike fag på ungdomstrinnet, videregående skole eller voksenopplæringa
  • utvikler kreative design der de innhenter egne data i samarbeid med praksisfeltet eller samler inn data i klasserom der flerspråklighet brukes som en ressurs i undervisning og læring
  • trekker veksler på sitt eget og/eller andres flerspråklige repertoar for å få tilgang til forskjellige erfaringer i skolen

«Mi lenga» betyr «språket mitt» på papiemento. Papiemento er et kreolspråk som først og fremst snakkes på Aruba, Bonaire og Curaçao i Karibia. Opphavet til språket er ukjent, men det har felles trekk med portugisisk, spansk, nederlandsk og vestafrikanske språk. For mange kjennes derfor ordet både kjent og ukjent på samme tid. Det er også tittelen på diktet «Mi lenga Papiamentu» («Språket mitt papiemento») av Philip A. Rademaker, der han beskriver betydningen språket har for den enkelte.

Mi Lenga er grunnlagt og ledes av Joke Dewilde, professor i flerspråklighet i utdanning, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Utvikling i fellesskap

Mi Lenga-studentene former et fellesskap med nåværende og tidligere studenter rundt flerspråklighet i opplæring. En hjørnestein i denne prosessen er seminarrekka i samarbeid med Line Møller Daugaard (VIA University College, Danmark).

  1. Inspirasjonsseminar: utvikling av kreative forskningsdesign tilpasset den enkelte students bakgrunn og interesser samt forskningsbehov på feltet
  2. Analyseseminar: et dataverksted med utgangspunkt i studenters innsamlede data med blikk for temaer på tvers av prosjekter og fag
  3. Skriveseminar: et seminar for å gi og få respons på masteroppgavetekster

Mi Lenga-studenter drar også på aktuelle konferanser og arrangement.

Tverrfaglighet

Masteroppgaver skrevet innenfor Mi Lenga-programmet er knyttet til ulike skolefag, særlig norsk og samfunnsfag, men også engelsk, matematikk og naturfag. Studenter oppfordres til å trekke inn kunnskaper fra andre fag de har i kretsen og lære av hverandre, noe som begrunnes med at mange av samfunnsutfordringene krever tverrfaglig samarbeid for å finne nye løsninger og dermed er samarbeid helt sentralt for studentenes framtidige profesjon.

Mange Mi Lenga-studenter velger å samle inn data på andre språk enn norsk, som gir dem en unik mulighet til å konstruere kunnskap om elever eller foreldre med minoritetsbakgrunn (Abdulrahman, 2020; Abuawad, 2019Dede & Jahiri, 2020; Reda, 2020; Sadiku, 2022; You, 2022). Andre samarbeider med flerspråklige vitenskapelige assistenter og får dermed erfaring med å samarbeide med mellompersoner (Hatvik, 2021; Roland, 2020; Sadiku, 2022; Sarwar, under arbeid; Simonsen, under arbeid).

Sentrale temaer i masteroppgavene er bruk av flerspråklige tekster (Hatvik, 2021; Iversen, 2020; Roland, 2020; Sarwar, under arbeid) og flerspråklighet i skriving (Abdulrahman, 2020; Dede & Jahiri, 2020; Ramachandran, 2022). Studentene i samfunnsfagdidaktikk har også bidratt med utvikling av flerspråklige perspektiver på kultursensitiv undervisning (Abuawad, 2019Ali, 2021; Dede & Jahiri, 2020; Hatvik, 2021; Sand, 2021). 

Samarbeid med skoler

Mi Lenga har et strategisk og langvarig samarbeid med utvalgte lærere ved skoler utover studentenes samarbeid i forbindelse med de enkelte masteroppgavene. I 2020–2021 møttes studenter, lærere og lærerutdannere til faglige seminarer med internasjonale eksperter på flerspråklighetsfeltet. I 2021–2022 fortsettes samarbeidet med en lesesirkel. Dette samarbeidet er av stor betydning for å bringe feltet videre.

I masterprosjektene inngår studenter i ulike samarbeidsrelasjoner med feltet. Noen studenter designer et flerspråklig undervisningsopplegg i samarbeid med en lærer, som enten læreren (Abdulrahman, 2020; Roland, 2020; Simonsen, under arbeid) eller studenten (Ali, 2021) gjennomfører. Andre studenter låner elever til et opplegg i tett samarbeid med faglæreren (Hatvik, 2021; Iversen, 2020; Ramachandran, 2022; Sadiku, 2022).

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er også en samarbeidspartner i flere av masterprosjektene.

Formidling

Formidling er en viktig del av Mi Lenga-programmet, både til medstudenter og studenter som er tidligere i lektorløpet, og til lærere og forskere. Mi Lenga har sin egen podkastserie Mi Lenga-podden der funn fra masterprosjektene formidles.

Mi Lenga-studentene formidle funnene tilbake til feltet gjennom videosnutter til elever som har deltatt og foredrag på personalsamlinger.

Arbeidsrelevans

Kompetansen til Mi Lenga-studentene etterspørres av både skoler og andre aktører. Flere har fått ansvar for innføringsklasser og blitt del av skolens ressursteam rundt flerspråklige elever. I tillegg bidrar flere i utviklinga og utprøvinga av den morsmålsstøttede læringsressursen for nyankomne ungdommer og unge voksen Hugin og Munin

Finansiering

Programmet fikk tildelt såkornmidler for å fremme FoU-samarbeid mellom universitetet og universitetsskolene i 2020. 

 

Emneord: Flerspråklighet, masterstudenter, ProTed, Lektorprogrammet, Universitetsskoler, Innovasjon
Publisert 6. des. 2019 09:52 - Sist endret 8. sep. 2022 21:55

Kontakt

Joke Dewilde

 

Bildet kan inneholde: tekst, logo, font, linje, merke.

Podkast om flerspråklighet

Hør Joke Dewilde og gjester i Mi Lenga-podden