English version of this page

Teaching and Learning International Survey (TALIS)

Teaching and Learning International Survey er OECDs internasjonale studie av undervisning og læring. Den undersøker læreres og skolelederes yrkeshverdag.

TALIS omtales som lærernes og rektorenes undersøkelse. Undersøkelsen skal gi innsikt i viktige aspekter som kjennetegner lærernes og skolelederes arbeidsforhold I 48 deltakerland.

Ved å delta i spørreundersøkelsen har lærere og skoleledere en unik mulighet til å gi et bilde av skolehverdagen og å kunne påvirke utviklingen av arbeidsvilkårene i skolen. Resultater fra tidligere runder av undersøkelsen (TALIS 2008 og TALIS 2013) har vært en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for videreutvikling av norsk skole, blant annet når det gjelder kompetanseutvikling og skoleledelse.

TALIS 2018

TALIS-undersøkelsen ble gjennonført for tredje gang våren 2018. I Norge var 200 skoler trukket ut til å delta. Studien retter seg mot lærere og skoleledere på ungdomstrinnet. Undersøkelsen er anonym, og resultatet kan ikke føres tilbake til den enkelte skole, lærer eller skoleleder. Deltakerne bruker et nettbasert spørreskjemaet, som tar 45-60 minutter å besvare. Les rapporten med de første hovedfunnene fra ungdomstrinnet.

TALIS undersøker

  • Lærernes og skolelernes utdanningsbakgrunn og yrkeserfaring
  • Lærernes syn på undervisningen og deres undervisningspraksis
  • Tilfredshet med jobben
  • Faglig utvikling, introduksjon til yrket og mentorordning
  • Tilbakemelding til lærerne
  • Lærernes og skoleledernes tidsbruk
  • Skoleledelse 
  • Skolemiljø

Se OECDs video om TALIS:

I Norge er TALIS tilknyttet Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), som gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Tidsplan for TALIS 2018

Tid Beskrivelse
Mai 2016 Pilotering av spørreskjema med en gruppe lærere og skoleledere
Februar 2017 Generalprøve gjennomføres på 30 skoler med omtrent 800 lærere og 30 skoleledere
Mars - april 2018 Hovedundersøkelsen gjennomføres på 200 skoler med omtrent 4000 lærere og 200 skoleledere
Juni 2019 Publisering av nasjonal og internasjonal rapport

Les mer

Publisert 15. mars 2016 12:21 - Sist endret 19. juni 2019 11:39