English version of this page

Teachers’ Effect on Student Outcome (TESO)

Prosjektet følger elever og lærere fra 9. til 10.trinn og undersøker hvilke aspekter ved lærernes kompetanse og undervisning som fremmer økt læringsutbytte, motivasjon og trivsel hos elevene.

Hvordan påvirker lærerens kompetanse undervisning og elevenes læring? Illustrasjonsfoto av kærer med elever: colourbox.

Hvordan påvirker lærerens kompetanse undervisning og elevenes læring? Illustrasjonsfoto: colourbox.

Om prosjektet

Forskningsprosjektet TESO ønsker å øke kunnskapen om hvilken rolle læreren spiller for elevers læringsutbytte, motivasjon og trivsel i naturfag og matematikk. Hva har lærerens kompetanse å si for deres undervisning, og hvordan påvirker kompetansen og undervisningen elevene?  Kan det tenkes at enkelte typer undervisningspraksiser fungerer godt i en elevgruppe (f.eks. elever med norsk som morsmål) mens andre typer praksis fungerer bedre i en annen elevgruppe (f.eks. minoritetsspråklige)?

For å kunne trekke sikre og generaliserbare slutninger omkring disse spørsmålene, gjennomføres en utvidelse av den internasjonale storskala elevundersøkelsen Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) over en lengre periode. Her deltar et representativt utvalg av norske elever, og i tillegg gjøres en videostudie av et utvalg av disse elevene i Oslo.

Mål

TESO prosjektet har to hovedmål:

  1. å undersøker hvilke aspekter av læreres kompetanse og undervisning som promoterer økt trivsel, motivasjon og læringsbytte i matematikk og naturfag.
  2. å undersøke hvilke typer undervisningspraksiser som fungerer for ulike typer elevgrupper (kjønn, familiebakgrunn og morsmål).

Bakgrunn og datamateriale

Teoretisk bygger TESO på tidligere forskning fra Tyskland og USA som ledende innen feltet. Både kvantitative og kvalitative data samles inn: I tillegg til faglige tester i matematikk og naturfag til elever på 9. og 10.trinn, svarer disse elevene og deres lærere på spørreskjemaer.  Et utvalg av elevene (representativt for Oslo) deltar også i en videostudie. Det fireårige prosjektet har oppstart høsten 2018, og to ph.d.-studenter er tilknyttet prosjektet.

Finansiering

Prosjektet blir finansiert av Norges Forskningsråd gjennom FINNUT programmet.

Samarbeidspartnere

CEMO - Centre for Educational Measurement

Naturfagsenteret

Underprosjekt

Teaching quality and student learning (ph.d.-prosjekt)

Publikasjoner

  • Teig, Nani & Nilsen, Trude (2022). Profiles of instructional quality in primary and secondary education: Patterns, predictors, and relations to student achievement and motivation in science. Studies in Educational Evaluation. ISSN 0191-491X. 74, s. 1–17. doi: 10.1016/j.stueduc.2022.101170.
  • Teig, Nani (2022). Inquiry in Science Education. I Nilsen, Trude; Stancel-Piątak, Agnes & Gustafsson, Jan-Eric (Red.), International Handbook of Comparative Large-Scale Studies in Education. Springer. ISSN 978-3-030-38298-8. doi: 10.1007/978-3-030-38298-8_62-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. juli 2018 15:45 - Sist endret 9. feb. 2022 12:25