Programråd ved ILS

Programrådene arbeider for studieprogrammets studiestruktur og utvikling. ILS har tre programråd: programråd for Utdanningsledelse, Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) og for Lektorprogrammet (LeP).

Programrådene skal

  1. innstille til Studieutvalget om endringer i emners innhold i henhold til den faglig utvikling
  2. innstille til og begrunne opptaksrammer for det respektive program, i samarbeid med institutt
  3. overse for den helhetlige kvalitetssikring av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljø i programmet
  4. besørge utarbeidelse av en årlig rapport

Medlemmene oppnevnes av dekanen for en periode på fire år, med unntak av studentrepresentantene som oppnevnes for ett år av gangen.
Kun oppnevnte medlemmer har stemmerett. Representanten fra administrasjonen fungerer som programrådets faste sekretær.

Instituttleder, kontorsjef og studieleder kan delta som observatør der det er hensiktsmessig i forhold til videre saksgang.

 

Publisert 3. mai 2011 13:02 - Sist endret 24. juli 2019 12:05