Tall og fakta

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning.

Instituttet har som sin visjon å forme framtidas skole gjennom lærer- og skolelederutdanning og skolerettet forskning, og er et nasjonalt ledende miljø på disse områdene. Instituttet har ca. 140 tilsatte og drøyt 1000 studenter, og er plassert ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Der ble det etablert som et eget institutt i 1996. Instituttets historie strekker seg likevel tilbake til Pedagogisk seminar i Oslo, som ble etablert i 1907.

Utdanner lærere, veiledere og skoleledere

I dag utdanner ILS lærere og lektorer for trinn 8-13 i skolen og skoleledere. Instituttet forvalter det femårige Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo og tilbyr dessuten ettårig praktisk-pedagogisk utdanning på heltid og deltid og i programmet Teach First Norway.

ILS tilbyr et erfaringsbasert masterprogram i utdanningsledelse på deltid, utdanner veiledere i skolen og videreutdanner skoleledere gjennom Rektorutdanningen. Instituttet er også engasjert i emnet Naturfagdidaktikk for lærerutdannere.

Forskning, utvikling og samarbeid med skoler

Ved ILS forskes det på undervisning og læring i skolefagene, lærerutdanning og profesjonsutvikling i skolen samt ledelse, styring og organisering av skolen. Det gjøres nasjonale og internasjonale studier av kompetanseutvikling i grunnopplæringen og i høyere utdanning. Flere større prosjekt er finansiert av Forskningsrådet og gjennomføres i samarbeid med internasjonale partnere. Instituttet deltar også i EU-finansierte forskernettverk.

ILS er vertskap for flere forskergrupper. Forskergruppene er satt sammen på tvers av instituttene under UV-fakultetet, og består av ansatte med felles faglige interesser som samarbeider om forskning og publisering.

Instituttet er også vertskap for et nordisk senter for fremragende forskning, Quality in Nordic Teaching (QUINT) og Norges første Senter for fremragende utdanning, ProTed, i samarbeid med UiT – Norges arktiske universitet. ILS har et utstrakt samarbeid med skoler gjennom hele sin virksomhet, herunder 18 universitetsskoler og 100 partnerskoler i Oslo og Akershus.

Instituttet har en egen enhet for kvantitative analyser (EKVA), som gjennomfører store undersøkelser av elevers og læreres faglige kompetanse på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, som PISA og TIMSS, og som utvikler nasjonale prøver i lesing, kartleggingsprøver og Osloprøver.

ILS har også en enhet for støtte til kvalitativ forskning ved bruk av video- og audiodata, Teaching Learning Video Lab (TLVlab).

Instituttet driver det vitenskapelige tidsskriftet Acta Didactica Norden, som er en del av FRITT UiO.

Nøkkeltall for 2020

Vitenskapelige publikasjoner

121

Masterprogram, femårig

1

Masterprogram, erfaringsbasert

1

Årsenheter

3

Studieemner

65

Etter- og videreutdanningsprogram

3

Vitenskapelige årsverk (totalt)

86,6

Postdoktorer

6

Stipendiater

19,3

Administrative årsverk

45

Budsjett

139 mill.

Del av budsjettet som er eksternt finansiert

37 %

Les mer om instituttets organisering. 

Publisert 24. nov. 2015 10:36 - Sist endret 7. juli 2021 13:05