English version of this page

Psykososiale vansker

Forskegruppen BESD har til hensikt å utvikle forskningsbasert kunnskap om et mangfold av psykososiale vansker, årsaker til vanskene og relevante tiltak, nasjonalt og internasjonalt.

Det er mange forskjellige aspekter ved psykososiale vansker. Forskergruppen BESD utforsker tema. (Illustrasjon: colourbox.com)

Om forskergruppen

Psykososiale vansker som forskningsfelt har høy aktualitet i dagens samfunn. Det framkommer både gjennom media og forskning at barn og unge strever med psykososiale vansker, og at sentrale samfunnsinstitusjoner som skole, barnehage, hjem og ulike fritidsarenaer strever i sin tilnærming til disse barna. 


Fagfeltet psykososiale vansker omfatter vansker i forbindelse med utagerende atferd, innadvendt, tilbaketrukket atferd, psykiske lidelser og atferdsproblemer knyttet til ulike nevrologiske forhold. Problemene kan komme til uttrykk i form av manglende sosial kompetanse, mobbing og trakassering, vold og overgrep, engstelse og sosial tilbaketrekning og generell uro i skole og barnehage. Felles for barn og unge som strever med psykososiale vansker er at vanskene hemmer aktiv og positiv deltakelse i samfunnet og er til hinder for innlemmelse i et utviklende og læringsfremmende fellesskap.


Forskningsgruppen fokuserer på både individuelle, kollektive, og systemiske forhold, i barnehage, skole og i samfunnet for øvrig. Formålet er å utvikle forskningsbasert kunnskap om ulike dimensjoner ved psykososial fungering hos barn, unge og voksne. Ulike vansker, årsaker, relevante tiltak og intervensjoner, vil også være i fokus.

Forskningsaktivitet

Publisert 26. sep. 2018 11:25 - Sist endret 21. nov. 2018 14:28