English version of this page

Evaluering av Tospråklig Opplæring i Skolen (ETOS)

ETOS er et nytt forsknings- og evalueringsprosjekt som undersøker effekter av og perspektiver på tospråklig opplæring i skolen, ved å følge elever i bilinguale klasser i ulike fag på 8., 9. og 10. trinn over tid (2011-2020). Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo samarbeider med ungdomsskoler om å vise fram hvordan de tar ansvar for språk. 

Elever sittende i en trapp

Foto: Colourbox

ETOS startet opp i 2019, og vurderer om tospråklig opplæring på ungdomstrinnet som gis dels på norsk og dels på engelsk gjennomføres på en måte som sikrer elevene en forsvarlig faglig opplæring. Prosjektet ser også på hvilken rolle tospråklig opplæring spiller for elevers læringsutbytte, motivasjon og opplevd relevans i ulike fag. Både den språklige og den faglige opplæringen inngår i evalueringen. Vi observerer undervisningen i skoleåret 2019-20, og samler inn historiske data siden oppstarten av det tospråklige tilbudet ved de deltakende skolene.

I den språklige opplæringen observerer vi bruk av engelsk og norsk i ulike fag, inkludert engelskfaget og norskfaget. Vi ser også på språkbruk i fremmedspråk (med fokus på tysk og urdu) og vi ser på flerspråklighet blant elever og lærere. I den faglige opplæringen observerer vi hvordan ulike språklige ressurser brukes i opplæringen i fag som kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), samfunnsfag, matematikk og naturfag.

Bakgrunn

Utdanningsdirektoratet besluttet i 2017 at dersom en skole ønsker å benytte tospråklig (bilingual) undervisning som arbeidsmetode, må det søkes om forsøk. På grunnlag av de erfaringer som gjøres i forsøkene og i evalueringen, kan det være aktuelt å endre regelverket. Både i Norge og internasjonalt er slik opplæring kjent under ulike navn, blant annet Content and Language Integrated Learning (CLIL), International Baccalaureate (IB), International Bilingual Classes (IBC), International Programme (IP), og Bilingual and Immersion Education (BIE). Mer informasjon om forsøk etter opplæringsloven § 1-5 her

Mål

Skolene som inngår i ETOS har tilbudt elever på ungdomstrinnet tospråklig opplæring siden 2011. De har søkt og fått innvilget forsøk med varighet ut skoleåret 2021–22. Målet er å evaluere:  

  • om elevene har utviklet høy kompetanse i engelsk
  • om opplæringen bidrar til økt læringsutbytte i alle fag
  • om opplæringen gir elevene bedre tilpasset opplæring
  • om opplæringen bidrar til økt motivasjon i alle fag
  • om opplæringen bidrar til økt relevans for videre utdanning og arbeidsliv
  • om elevene viser innsikt i og kunnskap om Norge i et internasjonalt perspektiv

For å kunne trekke robuste slutninger relatert til disse målene, vil prosjektet se på både historiske data (før 2019) og data innsamlet over tre skoleår (2019-22). Dette omfatter kvalitative og kvantitative data: planer for og observasjon av undervisning og eksamen, intervjuer og spørreskjemaer blant skolens ledelse, lærere, elever og foresatte, samt elevenes resultater over tid.

Finansiering

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) utfører evalueringsdelen av prosjektet på oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo og Bærum Kommune i perioden 2019-2022.

Publisert 16. nov. 2019 12:58 - Sist endret 1. des. 2020 18:40

Kontakt

Lisbeth M. Brevik
Prosjektleder

Gerard Doetjes
Prosjektnestleder

Evalueringsdelen av prosjektet er finansiert av Utdanningsetaten i Oslo og Bærum Kommune 2019-22.