English version of this page

Evaluering av tospråklig opplæring i skolen (ETOS)

Forsknings- og evalueringsprosjektet ETOS (2019-22) undersøkte tospråklig opplæring i skolen, ved å følge elever i bilinguale klasser i ulike fag på 8., 9. og 10. trinn.

Elever sittende i en trapp (illustrasjonsfoto: colourbox).

ETOS-prosjektet vurderer om tospråklig opplæring på ungdomstrinnet sikrer elevene en forsvarlig faglig opplæring. Prosjektet ser også på rollen tospråklig opplæring spiller for elevers læringsutbytte, motivasjon og opplevd relevans i ulike fag (Illustrasjonsfoto: Colourbox).

Om prosjektet

ETOS studerer hvordan ungdomsskoler som tilbyr tospråklig opplæring gjennomfører undervisning dels på norsk og dels på engelsk i en rekke fag, samt elevers og læreres perspektiver på den tospråklige opplæringen. Skolene som inngår i prosjektet har tilbudt elever på ungdomstrinnet tospråklig opplæring siden hhv. 2011 og 2014. De fikk innvilget forsøk med varighet ut skoleåret 2021-22.

Prosjektet vurderer om den tospråklige opplæringen gjennomføres på en måte som sikrer elevene forsvarlig faglig opplæring i en rekke fag (KRLE, matematikk, naturfag, samfunnsfag) og sammenligner dette med undervisningen i språkfag (engelsk, norsk og fremmedspråk). Prosjektet ser også på hvilken rolle tospråklig opplæring spiller for elevers læringsutbytte, motivasjon og relevans i disse fagene. Både den språklige og den faglige opplæringen inngår i evalueringen.

Bakgrunn

Utdanningsdirektoratet besluttet i 2017 at dersom en skole ønsker å benytte tospråklig (bilingual) undervisning som arbeidsmetode, må det søkes om forsøk. På grunnlag av de erfaringer som gjøres i forsøkene og i evalueringen, kan det være aktuelt å endre regelverket. Hovedrapporten (Brevik & Doetjes m.fl., 2020) og tilleggsrapporten (Doetjes, Brevik & Barreng, 2022) er sentrale her. 

Både i Norge og internasjonalt er slik opplæring kjent under ulike navn, blant annet Content and Language Integrated Learning (CLIL), International Baccalaureate (IB), International Bilingual Classes (IBC), International Programme (IP), og Bilingual and Immersion Education (BIE). Du kan lese mer om forsøk etter opplæringsloven § 1-5 på Utdanningsdirektoratets sider.

Mål

Prosjektets mål er å evaluere:

 • om elevene har utviklet høy kompetanse i engelsk
 • om opplæringen bidrar til økt læringsutbytte i alle fag
 • om opplæringen gir elevene bedre tilpasset opplæring
 • om opplæringen bidrar til økt motivasjon i alle fag
 • om opplæringen bidrar til økt relevans for videre utdanning og arbeidsliv
 • om elevene viser innsikt i og kunnskap om Norge i et internasjonalt perspektiv

For å kunne trekke robuste slutninger relatert til disse målene, ser prosjektet på data innsamlet over flere skoleår. Dette omfatter kvalitative og kvantitative data: planer for undervisningen (dokumenter), observasjon av undervisning (videoopptak), erfaring med tospråklig undervisning (intervju og spørreskjema blant lærere og elever, samt intervju med skoleledelsen), motivasjon for tospråklig opplæring (søknad og spørreskjema blant elever og foresatte), samt elevenes resultater (karakterer og lesetester).

Rapporter

Hovedrapporten ble levert desember 2020: Brevik & Doetjes m.fl. (2020). Tospråklighet på fagenes premisser (pdf). Universitetet i Oslo. Rapporten bygger på følgende:

 • Skoleåret 2019-20 observerte vi undervisning i seks klasser på 8.-10. trinn ved to skoler. Vi samlet inn informasjon om undervisningen fra elever, lærere og foresatte, samt dokumenter, karakterer og testresultater.
 • I den faglige opplæringen observerte vi hvordan ulike språklige ressurser ble brukt i opplæringen i fagene KRLE, matematikk, naturfag og samfunnsfag.
 • I den språklige opplæringen observerte vi bruk av ulike språk i ovennevnte fag, i tillegg til fagene engelsk, norsk og fremmedspråk (tysk og urdu). Vi så også på flerspråklighet blant elever og lærere.
 • Vi sammenlignet undervisningen med læreplanens hovedområder i de observerte fagene. 

En tilleggsrapport ble levert august 2022: Doetjes, Brevik & Barreng (2022). Tospråklig opplæring fra et skoleperspektiv (pdf). Universitetet i Oslo. Rapporten bygger på følgende: 

 • Skoleåret 2021-22 gjennomførte vi intervjuer med lærere på 8.-10. trinn samt skoleledelsen ved den ene skolen. 

Covid-19

Det var planlagt å samle inn data fra muntlig og skriftlig eksamen på 10. trinn våren 2020, 2021 og 2022. Grunnet Covid-19 har Utdanningsdirektoratet tatt beslutning om å avlyse eksamen alle tre år.

Finansiering

ETOS er finansiert av Utdanningsetaten i Oslo og Bærum kommune for perioden  2019-2022. 

Utvalgte publikasjoner

Publisert 16. nov. 2019 12:58 - Sist endret 25. sep. 2022 16:09