Programrådet for studieprogramma ved Institutt for pedagogikk

Programrådet for studiane ved Institutt for pedagogikk skal behandle dei faglege rammene, viktige prioriteringar og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programma.

Møteplan for 2023. Alle møta er frå 12.15 - 14.00 om ikkje anna er meldt.

Frist for å melde inn saker Møtedato/ Rom Saker til møtet (førebels)
30.01.23

13.2.23

  • Emneuevalueringar for hausten 2022.
11.04.23

21.04.23

OBS- fredag!

  • Litteratur for hausten 2023
22.05.23 05.06.23
  • Siste frist for studieplanendringar som skal gjelde for våren 2024.
  • Møteplan for hausten.
to veker før møtet kjem
  • Evaluering av våremne
to veker før møtet kjem
  • Litteratur for våren 2024

 

to veker før møtet kjem

Frist for studieplanendringar som skal gjelde for hausten 2024.

Møteplan for våren

Medlemma i Programrådet 01.01.2021-31.12.2024

 
Medlem og varamedlem fra vårsemesteret 2021 Studienivå
Kjetil Horn Hogstad Bachelor i pedagogikk 

Torill Strand 

Master i pedagogikk UDO

Veslemøy Rydland

Master i pedagogikk, PPR

Mervi Hasu

Master i pedagogikk, KULA

Anders Mørch

Master i pedagogikk, KDL

Peter Maassen

Master in Education
Fengshu Liu Master in Education

 

Metode på tvers av program og nivå
Line Wittek Programrådsleiar

Studentrepresentantar

Fagutvalet peikar ut 2 representantar. Ein representant for internasjonal master blir vald av sine medstudentar. Hausten  2022 er desse medlemmar:

Mariia Fedenko
Brage Wik Reien
Rachel Griffith
 
 
 

Programrådsleiar Line Wittek møter i Det utdanningsvitskaplege fakultet sitt studieutval. Vara for Wittek i studieutvalet er Anders Mørch.

Kven sit i programrådet og korleis blir dei utpekte?

Programrådet består av representantar for lærarar og studentar som er knytte til programma som blir leidde frå instituttet. Det er eitt felles programråd for desse programma:

  • Bachelorprogrammet i pedagogikk
  • Masterprogrammet i pedagogikk med 4 studieretningar
  • Master in Education med 2 studieretningar

Programrådet blir ifølgje UiOs administrasjonsreglar utpeikt for samme periode som dekanatet ved faktultetet. Medlemmane i programrådet blir utpeikte av instituttleiinga.

Programrådsmedlemmane har eit spesielt ansvar for det studienivået dei representerer.  To studentrepresentantar blir peikte ut av Fagutvalet og sit for eitt år av gongen. Representant for internasjonal master veljes frå studentane på programmet. 

Programleiar for alle programma og leiar for programrådet, er undervisningsleiar.

Ein skil mellom programråd som er fakultetsorgan og programråd som er instituttorgan. Medlemmanene i programrådet behandlar nemleg også saker knytte til undervisning og gjennomføring av studium som ikkje fell inn under programrådet sitt mandat som fakultetsorgan.

Publisert 19. okt. 2010 12:28 - Sist endret 28. nov. 2022 09:18