Programrådet for studieprogramma ved Institutt for pedagogikk

Programrådet for studiane ved Institutt for pedagogikk skal behandle dei faglege rammene, viktige prioriteringar og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programma.

Møteplan for 2020. Alle møta er frå 12.15 - 14.00 om ikkje anna er meldt.

Frist for å melde inn saker Møtedato/ Rom Saker til møtet (førebels)
27. januar

 

10.februar

Møterom:  595/596

 

Siste frist for studieplanendringar som skal gjelde for hausten 2020 (gjeld ikkje opprette nye emne).

Emneuevalueringar for hausten 2019.

(Litteratur for nye emne på bachelor hausten 2020).

14. april

Møte 2:

27. april

Møterom: 595/596

Litteratur for hausten 2020 - alle emne.

2. juni

Møte 3:

15. juni

Møterom: 595/596

Siste frist for studieplanendringar som skal gjelde for våren 2021.

Møteplan for hausten.

 

Møte 4: 

 

 

Emneuevalueringar fra våren 2020.

 

 

 

Møte 5: 

 

 

Litteratur for våren 2021.

 

Møte 6: 

 

Frist for studieplanendringar som skal gjelde for hausten 2021.

 

Medlemma i Programrådet 01.03.2017 - 31.12. 2020

 
Medlem fra haustsemesteret 2017 Studienivå  
Kirsten Sivesind Emne i første år på Bachelorprogrammet (PED1001, PED1002)  
Stein Erik Ulvund PED3000/PED3001, Bachelor i pedagogikk  
Torill Strand Master i pedagogikk Allmenn  
Vibeke Grøver/
Veslemøy Rydland
Master i pedagogikk, PPR  
Terje Grønning Master i pedagogikk, KUL   
Anders Mørch Master i pedagogikk, KDL  
Peter Maassen Master  of Philosophy in Higher Education/ European master in Higher Education  
 Lene Buchert Master  of Philosophy in Comparative and International Education  
Joshua Lawrence Metode på tvers av program og nivå  
Tone Kvernbekk Programrådsleder/programleder  

Studentrepresentantar

Fagutvalet peikar ut 3 representantar. Våren 2020 er desse medlemmar:

Bergljot Jonsdottir
 

Programrådsleiar Tone Kvernbekk møter i Det utdanningsvitskaplege fakultet sitt studieutval. Vara for Kvernbekk i studieutvalet er Anders Mørch.

Kven sit i programrådet og korleis blir dei utpekte?

Programrådet består av representantar for lærarar og studentar som er knytte til programma som blir leidde frå instituttet. Det er eitt felles programråd for desse programma:

  • Bachelorprogrammet i pedagogikk
  • Masterprogrammet i pedagogikk med 4 studieretningar
  • Masterprogrammet i høgare utdanning (Master of Philosophy in Higher Education)
  • Masterprogrammet i komparativ og internasjonal utdanning (Master of Philosophy in Comparative and International Education)

Programrådet blir utpeikt ifølgje UiOs administrasjonsprogram for fireårsperiodar som følgjer dekanat-valet ved faktultetet. Medlemmane i programrådet blir instituttleiinga og utpeikte av fakultetet. Programrådsmedlemmane blir omtalte som "nivåkoordinatorar" og har eit spesielt ansvar for det studienivået dei representerer. På IPED blir der også utpeikt personlege vararepresentantar til rådet. Tre studentrepresentantar blir peikte ut av Fagutvalet og sit for eitt år av gongen. Ein av desse skal gå på eit internasjonalt masterprogram. Programleiar for alle programma og leiar for programrådet, er instituttet sin utpeikte leiargruppemedlem med ansvar for studia.

Ein skil mellom programråd som er fakultetsorgan og programråd som er instituttorgan. Medlemmanene i programrådet behandlar nemleg også saker knytte til undervisning og gjennomføring av studium som ikkje fell inn under programrådet sitt mandat som fakultetsorgan.

Publisert 19. okt. 2010 12:28 - Sist endret 11. mars 2020 11:43