Programrådet for studieprogramma ved Institutt for pedagogikk

Programrådet for studiane ved Institutt for pedagogikk skal behandle dei faglege rammene, viktige prioriteringar og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programma.

Møteplan for 2022. Alle møta er frå 12.15 - 14.00 om ikkje anna er meldt.

Frist for å melde inn saker Møtedato/ Rom Saker til møtet (førebels)
31.1.

14.2.

Møtet blir på Zoom

 • Siste frist for studieplanendringar som skal gjelde for hausten 2022 (gjeld ikkje opprette nye emne).
 • Emneuevalueringar for hausten 2021.
 • Innkalling
19.4

2.5.

 • Litteratur for hausten 2022 

Innkalling

23.5. 7.6.
 • Siste frist for studieplanendringar som skal gjelde for våren 2023.
 • Møteplan for hausten.
12.9. 19.9.
 • Evaluering av våremne
 • Mindre emnerevisjonar v2023
10.10. 17.10

 

14.11 21.11 Frist for studieplanendringar som skal gjelde for hausten 2023.

Medlemma i Programrådet 01.01.2021-31.12.2024

 
Medlem og varamedlem fra vårsemesteret 2021 Studienivå

Inga Bostad

Kjetil Horn Hogstad

Bachelor i pedagogikk 

Ratib Lekhal

Kristinn Hegna

Bachelor i pedagogikk 

Torill Strand

Berit Karseth

Master i pedagogikk UDO

Veslemøy Rydland

Vibeke Grøver

Master i pedagogikk, PPR

Åsa Mäkitalo

Mervi Hasu

Master i pedagogikk, KULA

Anders Mørch

Kenneth Silseth

Master i pedagogikk, KDL

Peter Maassen

Fengshu Liu

Master in Education

Joshua Lawrence

Metode på tvers av program og nivå
Line Wittek Programrådsleiar

Studentrepresentantar

Fagutvalet peikar ut 2 representantar. Ein representant for internasjonal master blir vald av sine medstudentar. Hausten  2021 er desse medlemmar:

Mariia Fedenko
Tuva L.Sundby
Dennis Martinsen
Vara: 
Randi Zimmer
Silje Balsnes Haugan
 

Programrådsleiar Line Wittek møter i Det utdanningsvitskaplege fakultet sitt studieutval. Vara for Wittek i studieutvalet er Anders Mørch.

Kven sit i programrådet og korleis blir dei utpekte?

Programrådet består av representantar for lærarar og studentar som er knytte til programma som blir leidde frå instituttet. Det er eitt felles programråd for desse programma:

 • Bachelorprogrammet i pedagogikk
 • Masterprogrammet i pedagogikk med 4 studieretningar
 • Masterprogrammet i høgare utdanning (Master of Philosophy in Higher Education)

Programrådet blir ifølgje UiOs administrasjonsreglar utpeikt for samme periode som dekanatet ved faktultetet. Medlemmane i programrådet blir utpeikte av instituttleiinga.

Programrådsmedlemmane har eit spesielt ansvar for det studienivået dei representerer. På IPED blir der også utpeikt personlege vararepresentantar til rådet. To studentrepresentantar blir peikte ut av Fagutvalet og sit for eitt år av gongen. Ein av desse bør gå på eit internasjonalt masterprogram. Programleiar for alle programma og leiar for programrådet, er undervisningsleiar.

Ein skil mellom programråd som er fakultetsorgan og programråd som er instituttorgan. Medlemmanene i programrådet behandlar nemleg også saker knytte til undervisning og gjennomføring av studium som ikkje fell inn under programrådet sitt mandat som fakultetsorgan.

Publisert 19. okt. 2010 12:28 - Sist endret 14. juni 2022 14:19