English version of this page

Linking Instruction and Student Experiences (LISE)

LISE er et videoprosjekt som har som mål å generere ny kunnskap basert på observasjoner av naturlig forekommende undervisning i engelsk, fransk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og norsk.

Foto av tomme klasserom med blått filter

Foto: Colourbox

Om prosjektet

LISE følger elever i syv klasserom over tid, for systematisk å undersøke sammenhenger mellom undervisning og elevenes erfaringer med denne undervisningen. Prosjektet har fått godkjenning fra Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). 

  • 2015-2017: LISE-teamet, inkludert en rekke forskningsassistenter, samlet klasseromsdata (video og spørreskjema). 4–6 timer ble videofilmet i hvert klasserom i hvert fag over to skoleår (trinn 9-10), totalt 290 timer på tvers av alle fag. I tilegg ble spørreskjemaer fra elever samlet i hvert fag (trinn 9). 
  • 2016-2018: LISE-teamet, inkludert masterstudenter, samlet case-studiedata i engelsk blant lærere og elever (dybdeintervjuer og video-stimulert intervjuer).
  • 2019-2020: LISE-teamet, inkludert masterstudenter, samler for tiden longitudinelle data ved enkelte av skolene (videoer og spørreskjemaer) i engelsk og samfunnsfag. I tillegg gjennomføres en intervensjonsstudie i engelsk om det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, med innsamling av data blant lærere og elever (video- og skjermopptak, dybdeintervjuer og tekster). 

Bakgrunn

LISE-skolene ble valgt ut basert på de 49 skolene i forskningsprosjektet LISA (Linking Instruction and Student Achievement), som har filmet klassrom på 8. trinn (Klette, Blikstad-Balas, & Roe, 2017). Fem av disse skolene ble inkludert i LISE, med to skoler i tillegg. Video- og spørreskjemadesignet bygger på LISA-prosjektet, med bruk av to kameraer og to miktofoner som samtidig tok opp samme time, pluss spørreskjemaer tilpasset norsk kontekst (Klette m.fl., 2017). Det longitudinelle designet og case-studiedesignet er utviklet av Lisbeth M Brevik og Ulrikke Rindal for LISE (Brevik, 2019Brevik & Rindal, 2020). 

Skoler og elever

LISE samplet syv skoler for å få variasjon i elevprestasjoner, samt geografisk og demografisk spredning (Brevik, 2019Brevik & Rindal, 2020). De var valgt ut basert på høy (n=3), gjennomsnittlig (n=2) og lav (n=2) fremgang på nasjonale prøver i lesing fra 8. til 9. trinn. De nasjonale prøvene i engelsk viste elevprestasjoner som var på gjennomsnittet (n=1) og over (n=6), med en variasjon på nesten et standardavvik. Geografisk og demografisk fordelte de seg på tre fylker, i urbane (n = 2), forsteder (n = 3) og rurale (n = 2) områder, kjennetegnet ved lav (n = 1), middels (n = 3) og høy (n = 3) sosioøkonomisk status. Andel elever med andre førstespråk enn norsk, varierte mellom 4% og 26% i hvert klasserom (Brevik, 2019). 

Kobler forskning og utdanning

I 2017 mottok LISE studiekvalitetsmidler fra det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, for å opprette et masterkurs som kobler forskning og utdanning. Våren 2018 opprettet vi derfor masterkurset Quality English Teaching (EDID4001), som bygger på LISE. Her blir masterstudenter presentert for forskningsdesignet i LISE, de får tilgang til alle dataene og får opplæring i digitale verktøy for å kunne analysere disse (InterAct, Inqscribe, Canvas). De analyserer og transkriberer videodata, kobler dette til kurslitteratur og presenterer sine funn i masterseminarer. De får også muligheten til å bruke data fra LISE i masteroppgavene sine.

Erfaringer fra dette kurset er presentert i en nyhetsartikkel, en video med emneansvarlig  Lisbeth M Brevik og en med masterstudent Vilde Matilde Skram, samt i NOKUTpodden hvor Lisbeth og Vilde diskuterer vurderingsformene i kurset. Vi har også laget en demo-versjon av kurset slik det presenteres på læringsplattformen Canvas.

Publisert 21. des. 2017 12:12 - Sist endret 6. sep. 2020 13:39

Kontakt