English version of this page

Linking Instruction and Student Experiences (LISE)

LISE er et videoprosjekt som har som mål å generere ny kunnskap basert på observasjoner av naturlig forekommende undervisning i engelsk, fransk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og norsk.

Illustrasjonsfoto av lærer foran elever i klasserommet.

Foto: Colourbox

Om prosjektet

LISE følger elever i syv klasserom over tid, for systematisk å undersøke sammenhenger mellom undervisning og elevenes erfaringer med denne undervisningen. Prosjektet har fått godkjenning fra Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). 

  • 2015-17: LISE-teamet, inkludert en rekke forskningsassistenter, samlet klasseromsdata (video og spørreskjema). 4–6 timer ble videofilmet i hvert klasserom i hvert fag over to skoleår (trinn 9-10), totalt 290 timer på tvers av alle fag. I tilegg ble spørreskjemaer fra elever samlet i hvert fag (trinn 9). 
  • 2016-18: LISE-teamet, inkludert masterstudenter, samlet case-studiedata i engelsk blant lærere og elever (dybdeintervjuer og video-stimulert intervjuer).
  • 2019-21: LISE-teamet, inkludert masterstudenter, samler for tiden longitudinelle data ved enkelte av skolene (videoer og spørreskjemaer) i engelsk og samfunnsfag. I tillegg gjennomføres en intervensjonsstudie i engelsk om det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, med innsamling av data blant lærere og elever (video- og skjermopptak, dybdeintervjuer og elevtekster). 

Bakgrunn

LISE-skolene ble valgt ut basert på de 49 skolene i forskningsprosjektet LISA (Linking Instruction and Student Achievement), som har filmet klassrom på 8. trinn (Klette, Blikstad-Balas, & Roe, 2017). Fem av disse skolene ble inkludert i LISE, med to skoler i tillegg. Video- og spørreskjemadesignet bygger på LISA-prosjektet, med bruk av to kameraer og to mikrofoner som samtidig tar opp samme time, pluss spørreskjemaer tilpasset norsk kontekst (Klette m.fl., 2017). Det longitudinelle designet og casedesignet er utviklet av Lisbeth M Brevik og Ulrikke Rindal for LISE (Brevik, 2019Brevik & Rindal, 2020). 

Skoler og elever

LISE samplet syv skoler for å få variasjon i elevprestasjoner, samt geografisk og demografisk spredning (Brevik, 2019Brevik & Rindal, 2020; Vold, 2020; Vold & Brkan, 2020). De var valgt ut basert på høy (n=3), gjennomsnittlig (n=2) og lav (n=2) fremgang på nasjonale prøver i lesing fra 8. til 9. trinn. De nasjonale prøvene i engelsk viste elevprestasjoner som var på gjennomsnittet (n=1) og over (n=6), med en variasjon på nesten et standardavvik. Geografisk og demografisk fordelte de seg på tre fylker, i urbane (n = 2), forsteder (n = 3) og rurale (n = 2) områder, kjennetegnet ved lav (n = 1), middels (n = 3) og høy (n = 3) sosioøkonomisk status. Andel elever med andre førstespråk enn norsk, varierte mellom 4% og 26% i hvert klasserom (Brevik, 2019; Brevik & Rindal, 2020). 

Kobler forskning og utdanning

I 2017 mottok LISE studiekvalitetsmidler fra det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, for å opprette et masterkurs som kobler forskning og utdanning. Våren 2018 opprettet vi derfor masterkurset Quality English Teaching (EDID4001), som er koblet til pågående forskning i LISE-projektet. Her blir masterstudenter presentert for forskningsdesignet, de får tilgang til alle dataene og får opplæring i digitale verktøy for å kunne analysere disse (InterAct, Inqscribe, Canvas). De analyserer og transkriberer videodata, kobler dette til kurslitteratur og presenterer sine funn i masterseminarer. De inviteres til å være medforskere i prosjektet og får muligheten til å bruke LISE-data i masteroppgavene sine.

Erfaringer fra dette kurset er presentert i en nyhetsartikkel, en video med emneansvarlig  Lisbeth M Brevik og en med masterstudent Vilde Matilde Skram, samt i NOKUTpodden hvor Lisbeth og Vilde diskuterer vurderingsformene i kurset. Vi har også laget en demo-versjon av kurset slik det presenteres på læringsplattformen Canvas.

Publisert 21. des. 2017 12:12 - Sist endret 9. juli 2021 13:31

Kontakt