English version of this page

Linking Instruction and Student Experiences (LISE)

LISE er et videoprosjekt som har som mål å generere ny kunnskap basert på observasjoner av naturlig forekommende undervisning i engelsk, fransk, norsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.

Illustrasjonsfoto av lærer foran elever i klasserommet.

Foto: Colourbox

Om prosjektet

LISE følger elever og lærere ved syv skoler over tid, for systematisk å undersøke sammenhenger mellom undervisning og elevenes erfaringer med denne undervisningen. Så langt har vi fulgt tre elevkull longitudinelt i seks ulike fag (engelsk, fransk, norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag), med totalt 340 videofilmede timer. Prosjektet har fått godkjenning fra Personverntjenester under Sikt

  • Elevkull #1 (2015-17): Vi startet med å samle videodata fra klasseromsundervisning. Vi filmet 4–6 timer undervisning i hvert fag over to skoleår (9. og 10. trinn), totalt 290 timer. I tilegg samlet vi spørreskjemaer om elevenes erfaringer med undervisningen i hvert fag på 9. trinn. 
  • Elevkull #1 (2016-18): Vi fulgte opp med casestudier på samme kull ved tre av skolene, med selvrapporterte data blant lærere og elever om den filmede engelskundervisningen (dybdeintervjuer og video-stimulerte intervjuer).
  • Elevkull #2 (2019-20): Vi gjentok datainnsamlingen longitudinelt med et nytt elevkull på 10. trinn ved fem av skolene i engelsk og samfunnsfag (videoer og spørreskjemaer), totalt 42 timer. De to siste skolene falt bort pga Covid. I tillegg samlet vi casedata ved en skole, både observasjonsdata blant elever (skjermopptak og elevtekster) og selvrapporterte data blant lærere og elever (dybdeintervjuer). 
  • Elevkull #3 (2021-22): Det longitudinelle designet gjennomføres nå med et nytt elevkull på 9. trinn ved en av skolene i engelsk og fransk  (videoer og spørreskjemaer), totalt 8 timer. I tillegg samler vi selvrapporterte data blant lærere (dybdeintervjuer og fokusgruppe). 

Bakgrunn

LISE-studien bygger på forskningsprosjektet LISA (Linking Instruction and Student Achievement), som har filmet norsk- og matematikkundervisning på 8. trinn (Klette, Blikstad-Balas, & Roe, 2017). Videodesignet er utviklet i LISA-prosjektet, med bruk av to kameraer og to mikrofoner som samtidig tar opp samme time, pluss spørreskjemaer fra TriPod's 7Cs rammeverk, tilpasset norsk kontekst (Klette m.fl., 2017). Utvalget i LISE bygger på fem av skolene fra LISA-prosjektet, i tillegg til to nye skoler, for å øke variasjonen i utvalget. Casedesignet på kull #1 er utviklet av Lisbeth M Brevik og Ulrikke Rindal for LISE (Brevik, 2019Brevik & Rindal, 2020). Det longitudinelle designet med kull #2 og #3 er utviklet av Lisbeth M Brevik og Eva Thue Vold i forbindelse med LANGUAGES-prosjektet (Kure, Brevik & Blikstad-Balas, i prosess; Uvsløkk & Brevik, i prosess).

Skoler og elever

LISE rekrutterte sju skoler for å få variasjon i elevprestasjoner, samt geografisk og demografisk spredning (Brevik, 2019Brevik & Rindal, 2020; Vold, 2020; Vold & Brkan, 2020). De ble valgt ut basert på høy (n=3), gjennomsnittlig (n=2) og lav (n=2) fremgang på nasjonale prøver i lesing fra 8. til 9. trinn. De nasjonale prøvene i engelsk viste elevprestasjoner som var på gjennomsnittet (n=1) og over (n=6), med en variasjon på nesten et standardavvik. Geografisk og demografisk fordeler skolene seg på tre fylker, i urbant (n = 2), forstad (n = 3) og distrikt (n = 2), kjennetegnet ved lav (n = 1), middels (n = 3) og høy (n = 3) sosioøkonomisk status. Andel elever med andre førstespråk enn norsk, varierte mellom 4% og 26% i hver klasse (Brevik & Rindal, 2020). 

Kobler forskning og utdanning

I 2017 mottok LISE studiekvalitetsmidler fra det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, for å opprette et masterkurs som kobler forskning og utdanning. Våren 2018 opprettet vi derfor masterkurset Quality English Teaching (EDID4001), som er koblet til pågående forskning i LISE-projektet. Her blir masterstudenter presentert for forskningsdesignet, de får tilgang til alle dataene og får opplæring i digitale verktøy for å kunne analysere disse (InterAct, Inqscribe, Canvas). De analyserer og transkriberer videodata, kobler dette til kurslitteratur og presenterer sine funn i masterseminarer. De inviteres til å være medforskere i prosjektet og får muligheten til å bruke LISE-data i masteroppgavene sine (se oversikt på høyre side).

Publikasjoner

Artikkel om medforskning ble publisert i Bedre Skole (2022). Erfaringer fra medforskning er presentert i en nyhetsartikkel, en video med emneansvarlig  Lisbeth M Brevik og en med masterstudent Vilde Matilde Skram, samt i NOKUTpodden hvor Lisbeth og Vilde diskuterer vurderingsformene i kurset. Vi har også laget en demo-versjon av kurset slik det presenteres på læringsplattformen Canvas

Publisert 21. des. 2017 12:12 - Sist endret 19. juli 2022 11:52

Kontakt

Lisbeth M. Brevik
Prosjektleder

Nyheter Mer ...