English version of this page

PISA

PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal undersøkelse som måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelsen gir også informasjon om andre forhold ved skolen, som elevenes interesser, holdninger og oppfatninger av undervisning og læringsmiljø. Resultater sammenliknes på tvers av land og over tid.

PISA 2022

Våren 2022 deltok rundt 8500 elever fra 271 skoler i Norge på PISA-undersøkelsen. Elevene svarte på en faglig prøve med oppgaver i lesing, matematikk, naturfag og økonomi, samt et spørreskjema med spørsmål om blant annet hjemmebakgrunn, holdninger til fagene og opplevelse av undervisningen ved skolen de går på. Elevene fikk 2 timer til å svare på den faglige prøven og 45 minutter til spørreskjemaet. Skoleledere ved deltakerskolene svarte i tillegg på et spørreskjema om ulike forhold ved skolen, som for eksempel lærernes utdanningsnivå, pedagogisk ledelse og kvalitetssikrings- og vurderingstiltak. Vi retter en stor takk til alle elevene og skolene som deltok på PISA 2022.

De norske hovedresultatene fra PISA 2022 vil bli presentert i en kortrapport i desember 2023. I denne rapporten vil det bli lagt vekt på hvordan resultatene for norske 15-åringer har endret seg over tid. I tillegg vil de norske resultatene bli sammenliknet med resultatene for de andre nordiske landene. I 2024 vil det bli publisert en bok som går i dybden på resultatene i matematikk, som var hovedområde i PISA 2022. Denne boka vil være basert på videre analyser av resultatene fra PISA 2022. Boka retter seg mot skoleledere, lærere, studenter og andre som er interessert i matematikkfaget i norsk skole.

Illustrasjonsbilde av elever som jobber i gruppe. Foto: Adobe Stock

Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA

I oktober 2020 ble den andre norske publikasjonen medBildet viser forsiden til boka "Like muligheter til god lesefortåelse? 20 år med lesing i PISA". resultater fra PISA 2018 lansert. Boka «Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA» inneholder dybdestudier av elevers leseforståelse og holdninger til lesing, basert på data fra PISA 2018 og tidligere PISA-undersøkelser. Resultatene settes i sammenheng med annen aktuell forskning og andre skoleundersøkelser, og lesing i PISA blir sett i lys av læreplanen LK20. Boka er strukturert etter ulike tematiske felt innenfor leseforskningen, som lesestrategier, kritisk lesing, lesevaner, å lese mellom linjene og hva som skjer i norsktimene.

Last ned boka "Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA" her (åpen tilgang idunn.no)

Under kan du se opptak fra boklanseringen på Litteraturhuset i oktober 2020:


Resultater fra PISA 2018Bildet viser forsiden til kortrapporten for PISA 2018.

I den norske kortrapporten fra PISA 2018 presenteres endringer i de norske resultatene over en periode på 18 år. I tillegg blir de norske resultatene sammenliknet med resultatene i de andre nordiske landene og det internasjonale gjennomsnittet.

 

Publisert 21. sep. 2010 14:01 - Sist endret 24. aug. 2022 14:45