English version of this page

Evaluering av fagfornyelsen i fag (EDUCATE)

EDUCATE er et forsknings- og evalueringsprosjekt som ser på innføringen av Fagfornyelsen i fag knyttet til livsmestring, digital og utforskende kompetanse. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Collage med portretter av prosjektdeltagerne (illustrasjon: S. Colvin/UV. Foto: UV/privat).

Prosjektet EDUCATE består av et stort forskningsteam med ekspertise innenfor skoleutvikling, lærerprofesjonalitet og utdanningsforskning i en rekke fag (illustrasjon: S. Colvin/UV. Foto: UV/privat).

Om prosjektet

EDUCATE er en evaluering av hvordan Fagfornyelsen innføres i fagene. Prosjektet skal gjennomføre sammenlignende klasseromsstudier på barne- og ungdomstrinnet og i videregående skole over tid og på tvers av reformer (LK06 og LK20). 

EDUCATE har som mål å utvikle forståelse for hvordan lærere trekker inn livsmestring, utforskende og digital kompetanse i fagene

 • engelsk
 • fremmedspråk
 • krle/religion og etikk
 • matematikk
 • naturfag
 • norsk
 • samfunnsfag/-kunnskap

Forskerne vil gjennomføre systematiske videoobservasjoner av undervisning i de samme klassene over tid ved skoler i ulike deler av landet. Dette kombineres med spørreundersøkelser, intervjuer, elevarbeider  og nasjonale storskalaundersøkelser (ICILS og TIMSS). 

Figur i oransje med sirkler som viser forskningsdesignet i EDUCATE: designet kombinerer ulike kilder ved å studere perspektiver blant skoleledere og lærere (selvrapportert perspektiv), observere faktiske undervisningspraksiser og arbeid i klasserommet (observert perspektiv), og elevenes opplevelser og målte kompetanse (erfart perspektiv og målt kompetanse)).
Figuren viser forskningsdesignet i EDUCATE: designet kombinerer ulike kilder ved å studere intervjuer og logger blant skoleledere og lærere (selvrapportert perspektiv), faktiske undervisningspraksiser og arbeid i klasserommet (observert perspektiv), og spørreundersøkelser og tester blant elever (erfart perspektiv og målt kompetanse).

Delprosjekter

EDUCATE er organisert i tre delprosjekter. I tillegg er to offentlig sektor-ph.d. prosjekter tilknyttet EDUCATE:

Delprosjekt 1: elevperspektiver, skoleutvikling og læreres profesjonsfellesskap

Ledes av Lisbeth M Brevik. Prosjektmedlemmer: Beate Goldschmidt-GjerløwRebecca Linnéa Söderström BarrengInga Staal Jenset og Judit Novak

Delprosjekt 1 ser på elevperspektiver, skoleutvikling og læreres profesjonsfellesskap på tvers av fag. Delprosjekt 1 undersøker hvordan Fagfornyelsen kommer til uttrykk i skoleutviklingsprosesser, gjennom skoleledelsens støtte til operasjonalisering av digital og utforskende kompetanse i fag og læreres profesjonsutvikling.

Les mer om EDUCATEs delprosjekt 1

Delprosjekt 2: utforskende kompetanse og livsmestring

Ledes av Gerard Doetjes. Prosjektmedlemmer: Kirsten Marie HartvigsenMai Lill Suhr LundeCamilla Gudmundsdatter Magnusson og Henriette Hogga Siljan.

Delprosjekt 2 analyserer i hvilken grad Fagfornyelsen bidrar til mer utforskende kompetanse og livsmestring i fag. I delprosjekt 2 undersøker vi hvordan lærere jobber med å utvikle elevers utforskende kompetanse i fag og hvordan de arbeider med livsmestring både innad i og på tvers av fag.

Les mer om EDUCATEs delprosjekt 2

Delprosjekt 3: digital kompetanse og algoritmisk tenkning

Ledes av Greta Björk Gudmundsdottir. Prosjektmedlemmer: Nora Elise Hesby MathéOve Edvard Hatlevik og Roar Bakken Stovner.

Delprosjekt 3 analyserser i hvilken grad Fagfornyelsen bidrar til styrket digital kompetanse og algoritmisk tenkning. I delprosjekt 3 undersøker vi hvordan lærere jobber med å utvikle elevers digitale kompetanse, hvordan digital kompetanse realiseres gjennom undervisnings- og vurderingspraksiser i fag, samt læreres og elevers erfaringer med slike praksiser over tid. 

Les mer om EDUCATEs delprosjekt 3

Offentlig PhD: livsmestring og digital kompetanse

PhD kandidater: Ingrid Handeland og Anja Isaksen

De to offentlig sektor-ph.d. prosjektene er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) for perioden 2022-2026, i samarbeid med henholdsvis Oslo Kommune Utdanningsetaten/Marienlyst skole og Viken Fylkeskommune/Strømmen videregående skole. Begge doktorgradsprosjektene ser på hvordan livsmestring innføres i ulike fag i skolen, med engelsk som kjernefag. 

Les mer om Ingrid Handelands prosjekt: Livsmestring på ungdomstrinnet. En sammenligning av utdanning og kompetanse fra ulike perspektiv.

Les mer om Anja Isaksens prosjekt: Livsmestring og digital kompetanse i videregående skole i lys av Fagfornyelsen.

 

Mål

Prosjektets mål er å:

 1. utvikle kunnskap om hvordan realiseringen av livsmestring, utforskende og digital kompetanse i fagfornyelsen påvirker og eventuelt endrer praksis
 2. utvikle ny og etterspurt kunnskap om hvordan lærere gjennomfører undervising og vurdering av utforskende og digital kompetanse i naturlige undervisningskontekster
 3. undersøke erfaringene med slike praksiser blant elever, lærere og skoleledere
 4. identifisere læreres og elevers perspektiver på praksisendringer for å foreslå implikasjoner for fremtidig praksis.

Finansiering

EDUCATE er finansiert av Utdanningsdirektoratet for perioden 2021-2025.

Publisert 7. juli 2021 23:26 - Sist endret 21. mai 2022 13:42