English version of this page

Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance (CLEG) - Læreplanstudier, utdanningsledelse og styring

Hva er skolens mål og mening? Hvordan ledes skolen og andre utdanningsinstitusjoner? Og hvordan speiles dagens globale og komplekse samfunn i læreplaner og utdanningsreformer? Dette er sentrale spørsmål i forskningsprosjektene som drives i regi av CLEG.

Våre forskere kommer fra de tre instituttene ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Forskerne i CLEG er involvert i nasjonale og internasjonale prosjekter og samarbeider også med andre forskningsinstitusjoner. De er også involvert i utdanning, forskerutdanning og organisering av seminarer knyttet til studiet av reformer, ledelse og styring.

Forskning

Gruppens forskning er organisert innenfor tre hovedområder:

Forskning på læreplaner

Studier av læreplaner og skolereformer gir viktig kunnskap om utdanningssystemer i endring. Forskningen angår dagens kunnskapspolitikk og pedagogiske spørsmål om planlegging, undervisning og vurdering. Vi retter særlig fokus på skolens formål og visjoner og studerer hvordan utdanning forandres lokalt og globalt.

Forskning på utdanningsledelse

Området omfatter studier av ledelse, læring og kunnskapsutvikling i skole og utdanning. Sentrale aspekter er makt, innflytelse og kommunikasjon, og de kobles tett til forskning om offentlig forvaltning, administrasjon og politikkutforming. Vi er særlig opptatt av dynamiske endringsprosesser i og mellom individer, grupper og organisasjoner.

Forskning på styring

I vår forskning er styring, vurderingssystemer og ansvarliggjøring sentrale temaer. Undersøkelsene rettes mot hvordan ulike styringsformer endres i tråd med nye forventninger til skolen. Vi er opptatt av utforming, fortolkning og iverksetting av nasjonal og lokal utdanningspolitikk, hva som karakteriserer innovasjon og nye interaksjonsmønstre mellom nivåer og aktører, og hvordan makt og innflytelse distribueres gjennom nettverk og prosjekter.

Utdanning

Forskergruppen bidrar inn i masterprogrammet Kunnskap, utdanning og læring, samt Masterprogrammet i utdanningsledelse. CLEG er også involvert i masterutdanningene gjennom

  • veiledning av masterstudenter
  • masteroppgaver knyttet til CLEG-prosjekter
  • workshops for skriving av masteroppgaver

I tillegg bidrar gruppens forskere i emner som tilbys på bachelor-nivå ved Institutt for pedagogikk.

Les mer

Mer informasjon om gruppens publikasjoner og aktiviteter finner du på CLEGs engelske nettsider.

Publisert 20. jan. 2011 14:11 - Sist endret 10. apr. 2018 17:56