English version of this page

Teachers’ Professional Development and Educational Change (TEPEC)

I TEPEC forsker vi på læreres profesjonsutvikling og lærerutdanningers studiedesign. Vår forskning omfatter lærerstudenter og nyutdannede lærere, så vel som lærerutdannere og veiledere i skolen. 

Hvordan påvirker nye teknologier undervisning og læring? Illustrasjonsfoto av elever i gruppearbeid: colourbox

Hvordan påvirker nye teknologier undervisning og læring? Illustrasjonsfoto: colourbox

Arrangementer

TEPECs fire forskningsområder:

Område 1 Koherens i lærerutdanning

Koherens er et sentralt begrep innenfor forskning på lærerutdanning. Forskning på koherens adresserer de utfordringer som typisk knytter seg til komplekse og sammensatte lærerutdanninger, og ønsker å bidra til økt sammenheng og integrerte studieløp. I TEPEC er vi spesielt interessert i å undersøke og vurdere ulike lærerutdanningsprogram med tanke på visjon, programdesign og progresjon, samt å studere dette i lys av lærerstudenters opplevelse av sammenheng og profesjonsutvikling over tid. 

 

Område 2 Veiledning og mentoring av studenter og nyutdannede lærere

Veiledning og mentoring er sentralt for lærerstudenters profesjonelle utvikling. God veiledning i praksis er en viktig indikasjon på kvalitet i lærerutdanningsprogrammer. Forskere på feltet er interessert i lærerstudenters erfaringer med veiledning i praksis, og metoder for å øke kvaliteten på den tilbakemeldingen veilederne gir. Videre er forskningen opptatt av nyutdannede læreres erfaringer, og hvordan mentoring kan bidra til å støtte de nyutdannedes profesjonsutvikling. Forskere tilknyttet TEPEC har fått støtte fra NFR for å utvikle forskningsbaserte verktøy som skal brukes i veiledning av nye lærere. 

 

Område 3 Teknologistøttet læring i lærerutdanningene og profesjonsfaglig digital kompetanse

Lærerstudenter og nyutdannede lærere trenger velutviklet profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) slik at de kan bruke IKT på en hensiktsmessig måte i undervisning og til egen læring. I TEPEC forsker vi på den kunnskap og kompetanse lærerstudenter behøver for å kunne navigere i teknologirike klasserom, samt hvordan lærerutdanningen bedre kan møte de teknologiske kravene i dagens skole. Område 3 ligger tett opp til ProTeds arbeid, hvor innovativ bruk av teknologi og PfDK i lærerutdanningene er en prioritet.

 

Område 4 Lærerstudenter- og nyutdannede læreres profesjonsutvikling

Profesjonsutvikling innebærer utvikling både av profesjonsfaglig kompetanse og læreridentitet. Tidligere forskning viser at læreres opplevelse av egen kompetanse er viktig for elevers motivasjon og mestring, utviklingen av læreridentitet, og frafall fra yrket. I TEPEC er vi spesielt interessert i læreres profesjonelle utvikling i relasjon til identitet og agency, og hvordan personlig utvikling innenfor lærerprofesjonaliteten er knyttet til progresjon i lærerutdanningene. 

 

Publisert 11. okt. 2010 06:58 - Sist endret 29. sep. 2022 08:56

Prosjekter